Untitled Document
esf  EU CR
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR
Cesty mezi školami -
Podpora vzdělávání učitelů v Jihomoravském kraji

název operačního programu: OP RLZ
číslo priority: 3.3
název priority: Rozvoj celoživotního učení
číslo opatření: 3.3.1
název opatření: Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
číslo programu podpory: 15.B
název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

Doba realizace projektu:
10. listopadu 2006  -  30. června 2008

Kontakty:
Manažerka projektu:

    tel: 543 426 030

Koordinátorka:

    tel: 543 426 045

Asistentka koordinátorky:

    tel: 543 426 046

Projekt Cesty mezi školami – Podpora vzdělávání učitelů v Jihomoravském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR.
Celkový rozpočet projektu činí 5 347 090 Kč, z toho:

 • 75% EU
 • 25% státní rozpočet

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Cíle projektu Cesty mezi školami - Podpora vzdělávání učitelů v Jihomoravském kraji:

 • Celkově projekt usiluje o zkvalitnění a podporu implementace Školních vzdělávacích programů na II.stupni základních škol v Jihomoravském kraji.
 • Hlavním cílem projektu je vyškolit celé týmy pedagogů vybraných škol tak, aby v Jihomoravském kraji vznikla síť škol schopných vytvořit a revidovat ŠVP, jejichž pedagogové budou v rámci projektu vzděláni tak, aby byli schopni sami školit, předávat své zkušenosti, inspirovat a radit dalším školám v okrese či blízkém okolí.
lkima tridyposluchacisoustredeni

Do projektu zapojené školy:

 • ZŠ Lysice
 • ZŠ Letovice
 • ZŠ Pavlovská, Brno
 • ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno
 • ZŠ Drásov
 • ZŠ Sloup
 • ZŠ Letní pole Vyškov
 • ZŠ Slavkov
 • ZŠ Hustopeče
 • ZŠ Vranovice

Projekt odstartoval na začátku měsíce listopadu roku 2006. Byla ustanovena koordinační skupina a rozděleny úkoly jednotlivým členům, vybráni dodavatelé propagačních předmětů a zajištěna potřebná technika. Po ukončení přípravných aktivit začaly od února 2007 první vzdělávací kurzy a semináře. Jednalo se o sadu vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy připomínkovaly a upravovaly na míru podle svých potřeb.
 
V  měsíci červnu 2007 proběhla na všech zúčastněných školách za pomocí konzultantů 1. evaluace celého projektu. Cílem evaluačních rozhovorů bylo v návaznosti na potřeby řízení projektu zjistit pohled škol na SSŠ, coby dodavatele služeb. Všechny závěry, ať už pro každou školu zvlášť, či z  celkové zprávy, byly pečlivě analyzovány a byly součástí diskusí dalších schůzek koordinační skupiny.

V období druhého pololetí roku 2007 proběhla bez komplikací další část vzdělávacích aktivit. Byla svolána schůzka ředitelů škol s intenzivní spoluprací, na níž byli seznámeni s výsledky evaluace a na základě závěrů zpráv a aktuálních potřeb škol došlo ke změnám v původně naplánované sadě vzdělávacích programů.

V období prvního pololetí roku 2008  byly postupně dokončeny vzdělávací sady seminářů tak, jak si je jednotlivé školy naplánovaly, a mimo to proběhlo i 35 velmi podařených výměn dobrých praxí formou hospitací a náslechů, do kterých se zapojila převážná část zúčastněných škol.

Na konec projektu byla naplánována závěrečná konference, jejímuž chystání po stránce organizační a zejména obsahové bylo věnováno mnoho času a úsilí celého koordinačního týmu. Program konference byl sestaven velmi pečlivě a dle ohlasu účastníků se dílo zdařilo.

Byly vyškoleny celé týmy pedagogických pracovníků, které budou nadále  schopny předávat své zkušenosti  a nabyté vědomosti, radit i inspirovat kolegy ze škol ve svém okolí. Tento hlavní cíl projektu, spolu s navržením a ověřením ucelené sady seminářů, zaměřených na zvýšení odborné i osobnostní úrovně pedagogických pracovníků coby cílem  dílčím, se podařilo beze zbytku naplnit. Realizační tým se pružně přizpůsoboval s ohledem na stanovené cíle projektu a obsah klíčových aktivit aktuálním potřebám účastníků, ti zase na oplátku svým nasazením a zájmem vytvářeli tvůrčí a inspirativní prostředí. Učitelé i lektoři získávali dovednosti a vědomosti nad rámec původně plánovaných. Z diskusí  a ohlasů zapojených pedagogů byly za nejpřínosnější v celém projektu vyzdviženy zejména kurzy týmové spolupráce vedené zážitkovou formou a  výměny dobrých praxí. Podněty ze všech klíčových aktivit byly zpracovány a včleněny do sady vzdělávacích programů, které bude SSŠ standartně nabízet pedagogické veřejnosti v rámci akcí DVPP.

lektorka

 


Články (.doc):
Seminár Klima třídy
Zápis diskuze s ředitelkou krajského inspektorátu ČŠI 6.6.2007
Lysicti učitelé zasedli do lavic
Sloupská škola dokončila projekt
Tvořivá škola Vranovice
Hustopeče v lavicích
Cesty mezi školami

Závěrečná konference:

27. 5. 2008 se uskutečnila závěrečná konference projektu „Cesty mezi školami“ – Podpora vzdělávání učitelů v JmK, která byla vyvrcholením téměř dvouletého úsilí všech účastníků projektu. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 V dopolední části konference  vystoupili zástupci jednotlivých zúčastněných škol, kteří prezentovali svou činnost za celé období trvání projektu. Obsahem vystoupení bylo zhodnocení činností souvisejících s tvorbou a realizací školních vzdělávacích programů na druhém stupni základních škol. Mluvčí jednotlivých škol vyjádřili přesvědčení, že aktivity související s projektem byly smysluplné a potřebné pro proces implementace ŠVP do výuky.
Vzdělávací kurzy a semináře, které účastníci projektu absolvovali, zvýšily jejich kompetence tak, že jsou schopni své zkušenosti předávat i vyučujícím na jiných školách.
Odpolední program proběhl formou kulatých stolů ve čtyřech tematických oblastech. Vedením těchto setkání byli pověřeni zkušení konzultanti. Účastníci diskuzí zhodnotili svou práci na projektu, vyzdvihli pozitiva a nebáli se kriticky zmínit i o aktivitách, které se dle jejich názoru ne zcela vydařily. Celkové hodnocení projektu a práce všech v něm zúčastněných  vyzněly kladně s přesvědčením, že ukončení projektu neznamená konec jejich úsilí v této oblasti.

Program konference(.pdf)