loga

EdTRANS transition from school to work

Operační program: Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007- 2013
Priorita: 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Program podpory: 1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
Vedoucí partner: Europa Büro des Stadtschulrats für Wien
Partner: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Doba realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014 (22 měsíců)
Rozpočet projektu: 569 868,03 € (z toho SSŠ Brno 262. 307 €) financován z ERDF, ČR, JMK

Výstupy projektu - Volně přístupné materiály

Cíle projektu:

  • Připravit absolventy škol na nové požadavky společného trhu práce obou regionů.
  • Zapojit do spolupráce se školami sociální partnery a tím posílit hospodářský rozvoj obou regionů.
  • Podpořit společné další vzdělávání pedagogů v oblastech odborného vzdělávání, využití cizího jazyka při volbě povolání, managementu škol.

Klíčové aktivity projektu:

  • Odborně zaměřené jazykové vzdělávání, zaměřené na jednotlivé druhy povolání s cílem zlepšení kvality a posílení jazykové vybavenosti pedagogů a žáků obou regionů.
  • Společná tvorba metodických, výukových a studijních materiálů a jejich praktické ověření (studie, odborné slovníky v cizím jazyce, metodika výuky odborných předmětů).
  • Společné vzdělávání pedagogů v oblastech metodiky a didaktiky jednotlivých předmětů zaměřených na obory související s povoláním (realizace společných pracovních schůzek, metodických konferencí, pracovních dílen a kulatých stolů).
  • Vznik nových partnerství škol se sociálními partnery obou zemí. (realizace společných exkurzí, stáží, hospitací do podniků a firem).
  • Společné vzdělávání pedagogů základních a středních škol obou regionů a cílené předávání zkušeností škol obou regionů (společná tvorba a realizace vzdělávacích programů, prezentace příkladů dobré praxe, mezinárodní konference).
  • Propagace projektu a publicita projektu (společná propagace a publicita do všech oblastí veřejného života).

Realizační tým projektu:

Manažer: PaedDr. Věra Hlavsová,hlavsova@sssbrno.cz, tel: +420 543 426 030, +420 739 314 093
Koordinátor: PhDr. Zuzana Sniegoňová ,sniegonova@sssbrno.cz, tel: +4320 543 426 045, +420 731 479 518
Odborný garant: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, tel: +420 543 426 037, +420 731 658 411
Odborný garant vzdělávání: Ing. Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel: +420 517 334 131, +420 733 585 873

Akce:

Odborné jazykové vzdělávání pro učitele ekonomických předmětů

Po celý podzim probíhala na SSŠ Brno výuka 30- ti hodinového kurzu odborného jazykového vzdělávání pro učitele ekonomických předmětů. Byl určen pro mírně pokročilé v jazyce německém či anglickém a probíraná témata byla zaměřená na odbornou výuku, např.základní ekonomické pojmosloví, fungování tržní ekonomiky, podnikání, marketing, management, daňová soustava, finance - ale i informatika, obchodní korespondence. Cílem bylo prohloubení pasivních a aktivních znalostí a dovedností cizího jazyka,rozšíření slovní zásoby, zvýšení kompetencí v oblasti jazykové i odborné pro realizaci části odborné výuky v cizím jazyce.

1 1 1 1

Úvodní konference projektu EdTRANS

Dne 24.9.2013 se uskutečnila v prostorách SSŠ Brno úvodní konference projektu EdTRANS. Termín byl posunut z původně plánovaného června z důvodů státních maturit na středních školách. Na konferenci byli pozváni zástupci všech středních škol z Jmk. Velmi kladně byly hodnoceny prezentace všech 4 zapojených škol. Odpolední část programu proběhla na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Čichnova, kde byla připravena velmi pěkná prohlídka odborných učeben . Konference byla účastníky zhodnocena velmi pozitivně .

1 1 1 1

Sdílení dobrých praxí na ZŠ ve Vídni

Dne 19. listopadu 2013 proběhla v rámci projektu osvědčená aktivita Sdílení dobrých praxí českých učitelů na základní škole ve Vídni. Cílem hospitací je seznámit účastníky s rakouským školským systémem a zaměřením dané školy a umožnit jim podívat se do cizojazyčné výuky. Z již uskutečněných akcí máme zkušenost, že učitelé se mohou volně pohybovat po třídě, sledovat použité didaktické metody a v následné diskuzi si vyměňují mnoho užitečných informací a podnětů pro svoji výuku. Také mnohá výzdoba školy bývá zajímavou inspirací.

1 1

Sdílení dobrých praxí na SŠ ve Vídni

Dne 28.11.2013 proběhlo další Sdílení dobrých praxí českých učitelů do Vídně, tentokráte na střední polytechnickou školu.Účastníci byli seznámeni ředitelkou školy se školským systémem v Rakousku i s koncepcí a zaměřením navštívené školy. Následovaly hospitace do několika tříd včetně učeben praktického vyučování, kde vždy podal jak vyučující, tak i ředitelka školy krátký komentář k výuce a složení třídy. Závěrem proběhla poměrně bohatá diskuse, ve které vedení školy zodpovědělo všechny dotazy našich učitelů. Akce byla tradičně účastníky velmi pozitivně hodnocena, což svědčí i o pravidelně plně obsazené kapacitě.

1 1 1 1

Burza nápadů v Aj pro střední školy

V polovině prosince 2013 proběhl v prostorách SSŠ Brno odborný seminář pro učitele Aj na SŠ, příp. 2. stupně ZŠ, zaměřený na praktické ukázky drobných i rozsáhlejších aktivit, které pomohou osvěžit výuku anglického jazyka na střední škole a dovolí studentům odpočinout si na chvíli od učebnice. Akce byla zhodnocena všemi účastníky velmi pozitivně a zazněly hlasy pro další pokračování takovýchto stále aktuálních a potřebných aktivit.

1 1

Kooperace zapojených škol - SŠ Slavkov

Dne 13. 11. 2013 proběhla na Integrované škole ve Slavkově u Brna jedinečná celorepubliková soutěž s názvem Metelka Cup, kterou každoročně škola pořádá. Letos v rámci projektu EdTrans akci navštívili i zástupci partnerské školy ve Vídni, Mag. Andrea Gruber a Mag. Eva Gober. Hosté obdivovali výkony soutěžících v jednotlivých kategoriích, přímo se zapojovali do podpory soutěžících, strženi atmosférou v sále. Současně si prohlédli celou školu, seznámili se s výukou jednotlivých oborů, diskutovali o dalších možnostech vzájemné spolupráce v rámci projektu.

1 1

Kooperace zapojených škol - SŠ Slavkov

Integrovanou střední školu ve Slavkově u Brna navštívila v pátek 29. 11. 2013 delegace žáků partnerské školy z Vídně Po uvítání a zhlédnutí prezentace provedli žáci hosty jednotlivými zařízeními školy. V odborné učebně stolničení se seznámili s flambováním a mohli také ochutnat výrobky žáků. V odpoledních hodinách si hosté prohlédli prostory slavkovského zámku i s přilehlým parkem. Poté si žáci prohlédli historické památky Slavkova a nově upravené náměstí. Domů odjížděli žáci partnerské školy plni dojmů a vzpomínek nejen na školu, ale i na město Slavkov u Brna s přáním opět školu navštívit.

1 1

Kooperace zapojených škol – VOŠKISS Kotlářská Brno

V rámci projektu EdTRANS ve dnech 4. a 5. prosince podnikli studenti z Kotlářské dvoudenní akci s partnerskou školou bfi Wien. Program ve Vídni byl připraven paralelně pro dvě skupiny - „Knihovníci“ a „Ekonomové“. Knihovníci během odborného programu navštívili 3 knihovny a vysoce hodnotili návštěvu divadla TheaterBrett a setkání se zakladateli divadla Ludvíkem Kavínem a jeho ženou Nikou Brettschneiderovou, kteří roku 1977 přišli z Československa do Vídně, aby zde našli uměleckou, tvůrčí svobodu. Syrově autentickou zkušeností bylo i autorské čtení tří vídeňských žákyň. Nejvíce zapůsobilo čtení dívky původem z Afghánistánu, odkud jako malá uprchla se svou matkou, která hodlala dceři za každou cenu dopřát svobodu studovat. Program ekonomů se v překladu nazýval „Podnikatelské záměry a jejich uskutečnění v praxi“. Jako dobrý příklad podnikatelských záměrů směřovaných do volnočasové a zábavní oblasti byl zvolen Prater. Program pokračoval v kampusu Vysoké školy ekonomické. Čeští studenti shlédli i část kurzu „Tschechisch für Anfänger“, tedy čeština pro začátečníky a prošli si vánoční trhy před radnicí a na náměstí „Auf der Freyung. Druhý den programu zavedl účastníky nejprve do čokoládovny a muzea čokolády Heindl, kde se konala komentovaná exkurze zaměřená na fungování středně velké firmy a následoval přesun do Schönbrunnu, kde shlédli tzv. Apfelstrudelshow. Jednalo se o dobrý příklad, jak udělat ze zdánlivě – v daném regionu – všední věci (výroba jablečného závinu) atrakci pro turisty ze vzdálenějších zemí, kterým náš středoevropský štrúdl může chutnat exoticky. Žáci si uvědomili, že za nízkých vstupních nákladů zde vzniká vysoká přidaná hodnota, která může být velmi úspěšně prodána v rámci turistických služeb.

1 1

Kooperace zapojených škol – SŠIPF Čichnova

Dne 10.12. 2013 přijela skupina učitelů z Hohere Technische Bundeslehranstalt, htl Donaustadt z Vídně na pracovní schůzku s partnerskou školou SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno. Již třetí společné jednání bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina ,zaměřená na informatiku, se účastnila praktické výuky, kde učitelé zhlédli práci studentů a jejich odbornou prezentaci v angličtině, domluvili si další postupy a náměty spolupráce. Druhá skupina učitelů využila možnosti zúčastnit se prezentace stážistů ze zahraničí, konkrétně z Egypta. Odpoledne hosté navštívili historický střed Brna s jeho hlavními pamětihodnostmi a právě probíhajícím adventním trhem. Prohlédli si i Výstavu betlémů na Staré radnici.

1 1

Kooperace zapojených škol – VASS Boskovice

Den 30. ledna 2014 si vybrali studenti střední školy v Boskovicích pro návštěvu partnerské školy ve Vídni. Program byl zaměřen na prezentace a představení fiktivních firem obou škol a následný workshop. Součástí programu byla i prohlídka historického jádra Vídně.

1 1

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit.

Dopoledne 2.5.2014 se sešli na SSŠ Brno učitelé anglického jazyka, aby si při praktickém workshopu vyzkoušeli některé z aktivit na posílení motivace výuky cizího jazyka na školách. Cílem bylo seznámit učitele s mnoha aktivitami a metodami, jak např. procvičit náročné jazykové úkoly, či samostatně projektovat tématické hodiny. Lektorka věnovala pozornost např. činnostem, zaměřeným na řízený poslech, samostatnému slovnímu projevu či vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu. Akce byla velmi pečlivě připravená a účastníci si odnášeli mnoho nových zajímavých poznatků a „vychytávek“.

1

Kooperace škol – SŠ Boskovice ve Vídni 1.-2.4.2014- veletrh FF

Na začátku dubna vyjeli na dvoudenní návštěvu partnerské školy ve Vídni žáci z Boskovic. Po krátké prohlídce školy následovala prohlídka Vídně. Rakouští žáci si připravili pro české kamarády hru plnou hádanek a úkolů. Rozdělili je na několik skupinek a vydali se společně po určené trase. Splněním všech úkolů se boskovičtí (a jistě nejen oni) dozvěděli mnoho nového a zajímavého o osobnostech , které kdysi ve Vídni bydlely nebo tvořily, o zajímavých místech a pověstech s nimi spojených. Hlavním cílem návštěvy ale byl mezinárodní veletrh fiktivních firem, na kterém se boskovická škola také prezentovala. Akce, pořádaná ve Vídni je již tradičně velmi dobře obsazena a nakupujících i prodávajících je vždy velmi mnoho a z různých zemí, což klade nemalé požadavky na pohotovost i jazykovou vybavenost všech zúčastněných. Je to obrovská příležitost procvičit si němčinu i angličtinu přímo v praxi.

1 1
1

Návštěva partnerské školy z Vídně na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova

Dne 17.3. přijela do Brna v rámci projektu EdTRANS skupina žáků z partnerské vídeňské školy. Po prohlídce školy byli žáci rozděleni do pěti skupin a jednotlivé skupinky pak pokračovaly dle rozpisu ve třídách, kde se vyučoval anglický jazyk. Zde se zapojily do konverzace podle připravených témat. Odpoledne byla přichystána prohlídka středu města. Všichni žáci získali předem plánky i informační brožury z Informačního centra Brna. Opět po skupinkách se žáci vydali po trase a do připraveného německy psaného historického kvízu doplňovali získané údaje.Vyhodnotit a ocenit je pak měli podle správných odpovědí  rakouští kolegové cestou domů. I když návštěva byla pouze jednodenní, dopadla ke spokojenosti všech účastníků.

1 1
1

Kooperace škol – SŠ Čichnova ve Vídni 2.4.2014- veletrh FF

Skupina studentů ze SŠ Čichnova navštívila na pozvání patrnerské školy projektu EdTRANS Hohere Technische Bundeslehranstalt, htl Donaustadt. Konal se zde veletrh fiktivních firem rakouských středních škol a účastníky byly i školy zemí sousedících s Rakouskem. Stánek zde měla i hostitelská škola. Žáci si mohli procvičit své znalosti cizích jazyků a „objednávat“ zboží rozmanitých firem., tak, jak znají z podobných soutěží. Rakouští kolegové si nachystali nevšední zážitek – anglicky komentovanou prohlídku Rakouského parlamentu. Část studentů pak na vlastní přání navštívila Přírodovědné muzeum a prohlédla si i bývalou židovskou část města, kde se nachází památník holocaustu. Akci si žáci pochvalovali čas ve Vídni využili k procvičení jazyka i návštěvě památek.

1 1
1

Návštěva z Vídně na SŠ Kotlářská 10.-11.4.2014

Projektová akce podniknutá v termínu 10. – 11. 4. 2014 navazovala na prosincovou návštěvu Vídně. Po příjezdu vídeňské výpravy na Kotlářskou následovalo přivítání, krátká prezentace a prohlídka celé školy. Poté už program musel běžet paralelně Ekonomická část výpravy se vydala do Zetor Gallery Brno, kde se poutavou, interaktivní formou dozvěděla o historii a současnosti velkého brněnského podniku. Druhá sekce mezitím vyrazila do Punkevních jeskyní a na Macochu. Tyto turisticky oblíbené lokality byly do programu zařazeny mimo jiné i proto, aby si žáci uvědomili, že těžiště turistického ruchu nemusí ležet pouze ve velkoměstě. Žáci z knihovnické sekce odjeli do Rajhradu, kde navštívili Památník písemnictví na Moravě a seznámili se s historickou klášterní knihovnou a systémem jejího fungování. Velmi náročný program byl rakouskými žáky vysoce hodnocen.

Kulatý stůl na téma Požadavky praxe na absolventy SŠ

V termínu 9. 4. 2014 se konala v aule SSŠ Brno na Hybešové mezinárodní akce, věnovaná aktuální problematice absolventů středních škol s názvem Požadavky praxe na absolventy SŠ. Okrajově byla zařazena i problematika žáků s nedokončeným vzděláním, což je zejména palčivý problém vídeňského regionu díky velkému počtu přistěhovalců. Akce byla určena pedagogickým pracovníkům SŠ v JMK a Vídni, pedagogické odborné veřejnosti obou regionů, zástupcům firem jako sociálním partnerům škol, hospodářským komorám a úřadům práce obou regionů. Mezi přednášejícími vystoupili např. zástupci úřadu práce v Brně a Vyškově, Krajské hospodářské komory v Brně, okresní hospodářské komory v Hodoníně, zástupci firem ETS Group, Česká pošta a REDA, a samozřejmě nechyběly příspěvky zapojených škol ISŠ Slavkov u Brna, OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno Kotlářská a VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice. Za rakouskou stranu vystoupila přednášející z Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds . Po ukončení teoretické části byla pro rakouské pedagogy a zájemce českých škol připravena odborná exkurze do Moravské ústředny v Brně, kde účastníci shlédli jak vlastní provoz, tak i vývojářskou dílnu, vzorkovnu i podnikovou prodejnu. Akce byla velmi vysoce hodnocena všemi účastníky jako přínosná a potřebná.

1 1
1 1
1

Odborné stáže pedagogů ve Vídni 12. – 13. 6. 2014

Jednou z významných projektových aktivit byly odborné stáže pedagogů ve vídeňských školách a podnicích. Z každé zapojené školy byli vybráni 2 učitelé, kteří stáž v termínu 12. – 13. 6. 2014 absolvovali. Z původně plánovaných 3 dní byly nakonec dny dva, ale i tak učitelé vyjádřili z akce velkou spokojenost. První den strávili na své partnerské škole, kde se jim věnovali kolegové stejných aprobací. Odpoledne potom v doprovodu rakouských kolegů prošli centrum města Vídně. Druhý den bylo v plánu podle zájmu a odborného zaměření učitelů je rozdělit na 3 skupinky a každou poslat na předem připravenou exkurzi do podniku, ale legislativa Vídně nedovolila takové malé skupinky a proto všechny připravené podniky shlédli všichni účastníci. Byly to Národní knihovna, Pekárna Der Mann a hotel Sacher.

1 1
1 1
1 1

Veletrh Fiktivních firem na SŠ Boskovice

V prostorách Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice se dne 27. února 2014 konal za podpory realizačního týmu projektu EdTRANS již 18. ročník veletrhu fiktivních firem se zahraniční účastí. Součástí akce byl i odborný workshop určený pedagogům. V průběhu celého dopoledne se střídaly prezentace zúčastněných firem se soutěžemi o nejlepší stánek, nejlepší katalog a nejnápaditější prezentaci s vlastním prodejem. Zájemců o nákup nejrozmanitějšího nabízeného zboží bylo mnoho, prodávající firmy byly také velmi pečlivě připraveny včetně propagačních materiálů. Akce byla úspěšná a všichni zúčastnění se již těší na další ročník.

1 1
1

Veletrh Fiktivních firem na SŠ Čichnova Brno

Dne 6. února 2014 proběhl na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně regionální veletrh fiktivních firem., spojený s workshopem učitelů odborného předmětu Fiktivní firma. Zúčastnilo se ho 16 studentských firem z 8 různých škol JMk, nedorazily pouze fiktivní firmy z Vídně, které pro aktuální problémy předem omluvily. Kromě tradičního obchodování proběhly soutěže v pěti kategoriích, v kategorii Nejlepší stánek, Nejlepší prezentace, Nejlepší katalog, Nejlepší logo + slogan a v řešení vědomostního kvízu. Součástí veletrhu byl také již tradičně workshop učitelů, vyučujících předměty fiktivních firem. Cílem veletrhu bylo zábavnou formou rozvíjet komunikační, obchodní a prezentační dovedností studentů a také předat zkušenosti z výuky FF zejména mladším a začínajícím pedagogům. Akce byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi pozitivně.

1 1
1

Kooperace škol – SŠ Boskovice 16.9.2014 Moravský Kras

Dne 16. 9. 2014 se uskutečnilo již 4, poslední setkání studentů partnerských škol. Místem setkání byl tentokrát Moravský Kras, konkrétně propast Macocha a Punkevní jeskyně. Po příjezdu na místo jsme sjeli lanovkou z Horního můstku ke vstupu do jeskyně. Prohlídku jsme absolvovali „suchou i mokrou cestou“, tj. nejprve pěší prohlídku a poté projížďku na lodičkách. Podívali jsme se i na Dolní můstek a protože bylo krásně, prošli jsme si i okolí jeskyní. Navštívili jsme i krásné městeček Sloup a prohlédli si slouplo–šošůvské jeskyně. Během oběda probíhaly komunikační aktivity o znalostech regionů, jaké osobnosti studenti znají a co si myslí o zemi svého kamaráda.

Odborný jazykový workshop Činnosti, které fungují 7.10.2014 Brno

Odborný jazykový workshop dne 7.10.2014 byl úvodní částí „trojbloku“, věnovaného jazykové výuce a novým metodám. Původní plán byl zařadit všechny 3 bloky odborného workshopu k jednomu datu, to se ale pro vytíženost lektorů i nakonec nemoci jednoho z nich nepodařilo. Proto byl věnován každému z bloků jedno odpoledne. Lektorovala velmi zkušená lektorka, která v každém semináři přinese účastníkům mnoho nových pohledů na výuku a její workshopy jsou již tradičně vždy plně obsazené Seminář byl kladně ohodnocen, účastníci hodnotili erudovanost a připravenost lektorky

1 1

Odborný jazykový workshop Metoda CLIL 9.10.2014 Brno

Odborný jazykový workshop dne 9.10.2014 byl druhou částí „trojbloku“, věnovaného jazykové výuce a novým metodám. Původní plán byl zařadit všechny 3 bloky odborného workshopu k jednomu datu, to se ale pro vytíženost lektorů i nakonec nemoci jednoho z nich nepodařilo. Proto byl věnován každému z bloků jedno odpoledne. Lektorem byl vídeňský kolega pan Mag. Stuart Simpson, který patří k velkým propagátorům metody ve Vídni. Navíc je to náš kolega z realizačního vídeňského týmu. Akce byla tlumočena naší velmi osvědčenou tlumočnicí, navíc učitelkou němčiny na ZŠ a též velkou propagátorkou metody, která navíc i semináře pana Simpsona znala a znala i jeho publikace k výuce touto metodou.Takže se několikrát i stalo, že kromě plynulého tlumočení slov lektora mohla doplnit o další poznatky, získané ve svojí výuce. Seminář byl plně obsazen a v závěrečné zpětné vazbě kladně ohodnocen, účastníci hodnotili erudovanost lektora i významný přínos tlumočnice paní Mrg. Cihlářové

1 1

Sdílení dobrých praxí pro AT pedagogy – ZŠ Bakalovo nábřeží 14.10.2014 Brno

V první polovině října přijela skupina rakouských pedagogů na Sdílení dobrých praxí na druhý stupeň základní školy do Brna. Uvítala nás ředitelka školy a ve své prezentaci shrnula nejen český školský systém, ale zejména zaměření a formy výuky školy. Podrobná prohlídka školy s návštěvou mnoha tříd vedla každou chvíli k diskusi mezi účastníky a ředitelkou školy. Potom jsme dostali seznam tříd s probíhající výukou a skupinky pedagogů se vydali na hospitace do hodiny. Ty proběhly ve dvou vyučovacích hodinách , 3. a 4. hodině. Po skončení hospitací ve výuce následovala krátká beseda s ředitelkou, která velmi ochotně zodpověděla dotazy našich hostů. Po výtečném obědě ve školní jídelně jsme se přesunuli na další část programu, do Moravské ústředny Brno. Zde se nám věnovala ředitelka provozu, která nás provedla všemi dílnami a ukázala proces výroby plyšových a textilních hraček. Typickým výrobkem je zde světově známý Krteček, kterého jsme viděli v mnoha a mnoha velikostech a variantách. Zajímavostí byla právě probíhající výroba hraček – panenky a panáčka, které používá naše policie při zjišťování sexuálních útoků na děti. Hračky se všemi detaily jsou krásné a přesto nás mrazilo, když jsme si uvědomili, k čemu takové věci vlastně jsou a kolik je jich zapotřebí. Po skončení exkurze si vídeňští pedagogové nakoupili hromady hraček v místní firemní prodejničce, takže brněnské hračky najde hodně dětí ve Vídni pod vánočním stromečkem. Akce se líbila, zúčastnění kladně hodnotili výběr školy i průběh celého dne, včetně množství zajímavých informací, využitelných ve výuce jejich žáků.

1 1 1

Odborná exkurze – Pivovar Ottakringer Brauerei + Spalovna Vídeň 22.10.2014 Vídeň

V rámci projektové aktivity odborné exkurze pro pedagogy ve výrobních firmách a podnicích byla uskutečněna dne 22.10. 2014 exkurze do dvou velkých vídeňských firem – pivovaru Ottakringer a Spalovny komunálního odpadu. První firmou byl největší rakouský soukromý pivovar Ottakringer. Po příjezdu nás uvítala zaměstnankyně firmy, která nás po celou dobu provázela . Prošli jsme celý proces výroby, i když z hygienických důvodů byla přímá část linky – plnírny pouze za skleněnou stěnou. Všude byly interaktivní tabule s nejrůznějšími grafy a údaji. Otázek bylo mnoho, ale slečna průvodkyně zvládala na vše s úsměvem odpovědět. Svoji návštěvu jsme zakončili ochutnávkou několika speciálních vzorků piva, ke kterému nám podali i právě upečené typicky vídeňské preclíky. Nákupem ve firemní prodejně jsme se rozloučili s pivovarem a vydali se na druhou část exkurze. Odpolední program nás zavedl do druhé firmy, Spalovny komunálního odpadu ve Vídni. Prohlídka začala krátkým filmem, který mapoval historii spalování odpadu ve Vídni, včetně spousty grafů i pohledů do moderních prostor. Po shlédnutí filmu jsme prošli celý provoz, od váhy na příjezdu vozů, přes vstupní vsypovou jámu, viděli přikládání i míchání odpadu, nahlédli jsme do kotlů a viděli proces výroby tepla i velín, nejdůležitější část a srdce celé spalovny. Náš průvodce byl erudovaný odborník, který si poradil i se záludnými dotazy našich odborných učitelů. Plni informací i zážitků jsme odjeli domů. Cestou jsme diskutovali a srovnávali brněnskou i vídeňskou spalovnu a jako rodilý Brňan jsem ráda, že naše brněnská spalovna vyšla z diskuse jako vítěz. Exkurze byla velmi podařená, a někteří z učitelů již na přemýšleli, že stejný zážitek dopřejí i svým žákům. Vždyť jednou vidět znamená daleko víc než si o výrobě několikrát číst.

1 1 1 1

Kooperace škol – SŠ Kotlářská Brno 23. – 24. 10.2014 Vídeň

Exkurze navazovala na březnovou společnou akci zaměřenou na turistický ruch, která proběhla v Brně. Prvním bodem programu byla návštěva uměleckých sbírek v Horním Belvederu. Těžiště prohlídky spočívalo v období expresionismu. Společně s partnerskou třídou jsme se poté přesunuli k pivovaru Ottakringer, kde se konala exkurze s výkladem k dějinám pivovaru, technologii vaření piva a s následnou ochutnávkou nealkoholického piva. Dalším cílem byl nejdelší „pouliční“ trh ve Vídni Brunnenmarkt a jeho nejbližší okolí. Navštívili jsme zde velmi zajímavé zařízení, tzv. Brunnenpassage, což je „umělecko-sociální prostor“, kde se mohou scházet lidé různého původu podílet se na uměleckých projektech a vzájemně se poznávat. Shodou okolností právě probíhala skupina Groove! zaměřená na práci s hlasem, rytmem a pohybem. Naši žáci měli na vybranou, jestli si půjdou sednout do některé z místních více či méně alternativních kaváren, nebo se připojí k umělecké aktivitě. Dvacet jich skutečně zůstalo v pasáži a bez rozpaků se zapojilo. Druhý den byl programově zaměřen na tradičnější turistické zajímavosti v centru Vídně. Vídeňští kolegové nachystali pro druhý den pro jazykově smíšené skupinky pracovní listy, které žáky provedly na způsob orientačního běhu po nejrůznějších pozoruhodnostech v okolí náměstí Stephansplatz.

1

Odborná exkurze – Sonnentor a Templářské sklepy 29.10.2014 Čejkovice

V rámci projektové aktivity odborné exkurze pro pedagogy ve výrobních firmách a podnicích byla uskutečněna dne 29. 10. exkurze do výrobny bylinkových směsí a čajů firmy Sonnentor v Čejkovicích a Templářských sklepů ve stejné obci. První firmou byla voňavá firmička, postavená na zelené louce a zaměřená na spjatost člověka s přírodou. Velmi přísně kontrolovaná spolupráce s biopěstiteli bylinek z mnoha zemí světa přinesla firmě mnohá ocenění na mezinárodním poli. Exkurze začala krátkým filmem o vzniku firmy od nápadu zakladatelů po realizaci úspěšné továrničky do dnešní podoby mnoha poboček v různých zemích světa. Prohlídka továrny nám ukázala, jak se sušené bylinky uskladňují, směsi míchají i jak se plní čajové sáčky.Čajová alchymie byla zakončena i malou degustací. Možnosti nákupu hotových výrobků v e firemní prodejničce jsme také hojně využili. Po obědě v krásně zrestaurovaných sklepních prostorách místní vinárničky jsme se přesunuli na další část exkurze, návštěvu vyhlášených Templářských sklepů. Procházeli jsme prostory plné sudů, vyrobených už kdysi hodně dávno. Prohlídku komentovala stará paní, která ve sklepích strávila celý svůj profesní život a její zaujetí pro víno a vše s ním spojené strhlo i nás všechny. Na závěr jsme ochutnali i několik vzorků různých vyhlášených vín a s hlavou plnou zážitků a informací o čajích i historii vína jsme odjeli domů. Z rozhovoru, ale i z prostého pohledu na všechny zúčastněné bylo jasně patrno, že se exkurze podařila, byla velmi pozitivně přijata a přestože pedagogové na akci obětovali svůj volný den, nikdo nelitoval. Dokonce si někteří učitelé již na místě zamlouvali termíny pro exkurze, které podniknou v rámci výuky se svými žáky.

1 1 1

Evaluační konference projektu EdTRANS 5. 11. 2014 Brno

Evaluační konference byla původně z logiky věci a času naplánována na duben - květen, nicméně jarní měsíce jsou pro střední školy velmi špatné datum. Buď probíhá závěrečná klasifikace posledních ročníků, či již běží maturity a s nimi spojený nestandardní režim škol. Nakonec se podařil domluvit až první týden v listopadu, protože i realizační týmy vzhledem k poslednímu období projektu měly velmi naplněný diář. Protože bylo do projektu v rámci kooperací zapojeno poměrně málo škol ( z každé země 4 školy), snažil se brněnský tým vymyslet program zajímavý i pro další cílové skupiny pedagogů. Přírodní vědy jsou v současné době jednou z podporovaných priorit JMK, proto jsme přistoupili k doprovodnému programu, zaměřeného právě tímto směrem. Po zahájení a úvodních slovech zazněly příspěvky některých zapojených škol, které zhodnotily přínos projektu z jejich pohledu. Odborná přednáška na téma Moderní trendy ve výuce chemie měla pokračování v praktické ukázce skupinky studentů SŠCH Vranovská Brno, kteří nás pobavili i poučili řadou jednoduchých efektních pokusů. Dalším bodem dopolední části byla krátká ukázka sestříhaných videí z přednášek Dr. Grubera, vídeňského propagátora netradičního přístupu k fyzice a astronomii (je ředitelem vídeňského planetária). PO malém občerstvení jsme se přesunuli do brněnského planetária, kde jsme absolvovali odvbornou prohlídku i návštěvu interaktivní výstavy Příběh Sluneční soustavy. Po závěrečné diskusi i možnosti si prakticky vyzkoušet některé popisované zákonitosti jsme se rozloučili s Brnem krátkou videoprojekcí hvězdné oblohy, podbarvené jedním z velkých anglických hitů. Všichni účastníci, jak z JMK, tak i z Vídně velmi vysoce hodnotili celý průběh dne s proběhlým programem.

1 1

Odborný workshop Nové trendy v nápojové gastronomii 18. 11. 2014 Brno

Dne 18. 11. 2014 proběhl v prostorách SOU tradičních řemesel v Brně velmi zajímavý workshop pro odborné učitele gastrooborů. Byl zaměřen na přípravu kávy a manipulaci s kávovary a lektoroval jej skutečný odborník, několikanásobný mistr ČR v přípravě káv. Protože se na SOU TŘ také učí obory pro kuchaře a číšníky, bylo nachystané velmi pěkné pohoštění pro všechny účastníky. A pokud si představíte i příjemnou atmosféru, lahodnou vůni kávy a spoustu zajímavých informací a novinek, je jasné, že se seminář líbil a byl velmi kladně hodnocen všemi zúčastněnými.

1 1

Vítězná třída CZ –soutěž PREZI 19.11.2014 Vídeň

Pro vítěznou třídu z JMK byl v rámci soutěže PREZI nachystán celodenní výlet do Vídně s programem. Vítěznou třídou byli žáci Gymnázia a SOŠ zdravotní a ekonomické z Vyškova. Po příjezdu do Vídně byla česká skupina uvítána realizačním týmem z Vídně, který program připravoval. Zahájili jsme u Přírodovědného muzea prohlídku centra Vídně s profesionální průvodkyní, která znala spoustu zajímavostí. Následovalo podzemí Stephansdomu a návštěva nejstaršího kostela ve Vídni s výkladem. I pro nás, kteří jsme ve Vídni byli mnohokrát, to byly velmi poučné a zajímavé dvě hodinky. Po typicky vídeňském obědě (vídeňský řízek se salátem) jsme se přesunuli na prohlídku Věže bláznů. Jedná se o kruhovou stavbu z 18. století, která byla původně postavena jako psychiatrická léčebna.V současnosti je zde instalované anatomicko-patologické muzeum, kde provází studenti medicíny.

1 1 1

Odborná exkurze – Spalovna komunálního odpadu Brno 20.11.2014 Brno

V rámci projektové aktivity odborné exkurze pro pedagogy ve výrobních firmách a podnicích byla uskutečněna dne 20. listopadu exkurze pro české pedagogy do brněnské Spalovny komunálního odpadu. Bohužel akce se zúčastnila jen hrstička účastníků , svoji daň si vybrala první vlna chřipkové epidemie na začátku zimy. Po příchodu nás uvítala zaměstnankyně firmy, paní doktorka Suzová, která patří k předním evropským odborníkům na danou problematiku. Exkurze začala skoro hodinovou prezentací, která velmi podrobně komentovala celý proces odpadního hospodářství v naší republice i ve srovnání s jinými zeměmi, způsoby spalování a důvody jednotlivě nastavených výrobních procesů při likvidaci komunálního odpadu. Potom jsme všechny vyfasovaly ochranné helmy a vydaly se do provozu. Prošli jsme celý provoz, od váhy na příjezdu vozů, přes vstupní vsypovou jámu, viděli přikládání i míchání odpadu, nahlédli jsme do kotlů a viděli proces výroby tepla i velín, nejdůležitější část a srdce celé spalovny. Naše průvodce je erudovaný odborník aporadila si i se záludnými dotazy našich odborných učitelů. Exkurze splnila svůj účel, kolegyně si přímo u paní doktorky zamluvily termín pro exkurzi se svými studenty a získané poznatky jistě využijí při výuce.

1 1

Vítězná třída AT –soutěž PREZI 25.11.2014 Brno

Na den 25. listopadu byla stanovena návštěva skupiny vídeňských žáků z vítězné školy ve Vídni. Vlastní soutěž byla aktivita obou realizačních týmů na podporu webové stránky projektu, což byl i je důležitý projektový výstup vedoucího partnera. V uvedený den dorazila třída z vídeňské základní školy, poslední ročník. Prohlídka Brna započala výstupem na Petrov jako dominanty Brna, kde si žáci poslechli historii města i krátké poznatky o hlavních památkách. Prohlédli si náměstí Svobody, kde se již vše pilně připravovalo na vánoční trhy i Zelný trh, který je bohužel v současné době v rekonstrukci. Žáky zajímaly zejména báje o pověsti, vážící se k historickým objektům i předmětům, kolem kterých procházeli. Prohlídka pokračovala i v podzemí Brna, které velmi pěkně ukazuje život našich předků se spoustou historických aranží. Po obědě v nedaleké tradiční české restauraci žáci prošli znovu pěšky centrem a autobus je zavezl na odpolední program, což byla návštěva technického muzea a vstup do interaktivní herny. Další hodina uběhla velmi rychle, malé skupinky žáků zkoušely všechny připravené technické konstrukce, žáci přemýšleli a plnili úkoly podle nápovědy každého přístroje či technického zařízení. Dozvěděli se mnoho informací a zajímavostí z oblasti techniky, fyziky ï matematiky. Exkurzí v interaktivní herně muzea výlet vítězné třídy do Brna skončil a soudě podle hromady suvenýrů, zakoupených během dne i v muzeu a i neochoty odjet domů lze konstatovat, že se akce povedla a všichni byli spokojení.

1 1

Odborný workshop Volba povolání 26.11.2014 Brno

Dne 26. listopadu 2014 se uskutečnil v prostorách SSŠ Brno další z odborných workshopů pro pedagogy a odbornou veřejnost Volba povolání. Cílem celé akce bylo posílit podporu žáků při volbě povolání. Úvodní část patřila projektu, kdy byly na prezentaci ukázány jednotlivé aktivity, jak se povedly a jak byly hodnoceny. Následovala prezentace, věnovaná uplatnění žáků SŠ ve světě práce. V poslední části akce pak zazněla prezentace o skrytých rezervách lidských zdrojů, motivaci a principech trhu práce. Workshop byl všemi účastníky velmi kladně přijat a diskuse, která prolínala celým dopolednem, byla velmi pestrá a hojná.

1 1 1

Odborná exkurze – Čokoládovna Heindl + výroba sektu Schlumberger Vídeň 27.11.2014 Vídeň

Dne 27.11.2014 byla uskutečněna pro české pedagogy exkurze do dvou velkých vídeňských firem – čokoládovny Heindl a výrobny sektu firmy Schlumberger. První firmou byla Čokoládovna a muzeum čokolády. Prohlídka začala krátkým filmem, který nám ukázal poutavou historii objevu čokolády i vznik její výroby. Průvodkyní nám byla vedoucí celé provozovny, na které byla vidět hrdost na úspěchy celé produkce. Prošli jsme celý proces výroby, i když vlastní dílny jsme viděli z přísných hygienických předpisů pouze za skleněnou stěnou. Zajímavou zastávkou byla ochutnávka drcených kakaových bobů, napili jsme se z čokoládových fontán i zkusili si čichový a hmatový test na rozpoznání druhů příměsí. Voňavá exkurze skončila nákupem ve firemní prodejničce, kde jsme nevěděli, na co podívat dříve, ať už mluvíme o množství výrobků, tak i na zajímavé obaly, které ocenili zejména odborníci na předměty ekologie, ale i reklama a prodej zboží. Odpolední program nás zavedl do druhé firmy, výrobny sektu firmy Schlumberger. Z běžné vídeňské ulice jsme se najednou ocitli v obrovských podzemních prostorách, plných stojanů s lahvemi sektu. Nejen průvodkyně, ale i pracovníci ve sklepeních nám odpověděli na každou otázku, jak a proč co dělají, jak se sekt musí otáčet, aby byl správný, chutný a čirý, co práce a času obsahuje v sobě každá jedna láhev. Na závěr jsme si všichni připili sklenkou skvělého sektu a opět s hlavou plnou informací i zážitků jsme odjeli domů.

1 1 1 1

Sdílení dobrých praxí pro CZ pedagogy – SŠ Vídeň 2.12.2014 Vídeň

V prvním prosincovém úterý odjela skupina českých pedagogů na Sdílení dobrých praxí na střední školu Berufschule für Maschinen, Fertigugngstechnik und Eelektronik, Apollogasse1, Wien – Neubau. Uvítal nás ředitel školy a ve své prezentaci shrnul nejen rakouský školský systém, ale zejména zaměření školy a jeho obory. Škola má kromě klasických středoškolských oborů i obory učňovské, a způsob výběru i zařazení žáků je zde velmi zajímavý a probíhá v souladu s potřebami a zájmy jednotlivých firem. Velmi podrobná prohlídka školy s návštěvou mnoha teoretických hodin i praktických učeben vedla pokaždé k diskusi mezi účastníky a ředitelem školy. Přestože se jedná o obrovskou školu a mezi její žáky je drtivá většina přistěhovalců z více jak 30 zemí, všude bylo až neuvěřitelně čisto a uklizeno. Skupina pedagogů projevilas zájem navštívit nějakou hodinu a proto jsme viděli hodinu angličtiny u oboru lodník námořní dopravy. Bylo to velmi zajímavé, učitelka byla rodilá angličanka a ani jeden ze studentů neměl německý či anglický jazyk za svůj rodný Po skončení návštěvy školy dostali pedagogové slíbené osobní volno k prohlídce vánočních trhů před vídeňskou radnicí. Akce se líbila, zúčastnění kladně hodnotili výběr školy i průběh celého dne, včetně množství zajímavých informací, využitelných ve výuce jejich žáků.

1

Sdílení dobrých praxí pro CZ pedagogy – ZŠ Vídeň 3.12.2014 Vídeň

V první prosincovou středu odjela skupina českých pedagogů na sdílení dobrých praxí na druhý stupeň základní školy do Vídně. ( First Bilingual Middle School – Wendtsdtattgasse 3, Wien). Uvítala nás ředitelka školy a ve své prezentaci shrnula nejen rakouský školský systém, ale zejména zaměření a formy výuky školy. Podrobná prohlídka školy s návštěvou mnoha tříd vedla každou chvíli k diskusi mezi účastníky a ředitelkou školy. Potom jsme dostali seznam tříd s probíhající výukou a skupinky pedagogů se vydali na hospitace do hodiny.Také jsme shlédli krátce i generálku žákovské skupiny při nácviku na vánoční vystoupení.Po skončení návštěvy školy dostali pedagogové slíbené osobní volno k prohlídce vánočních trhů před vídeňskou radnicí. Akce se líbila, zúčastnění kladně hodnotili výběr školy i průběh celého dne, včetně množství zajímavých informací, využitelných ve výuce jejich žáků.

1 1 1

Kooperace škol – SŠ Čichnova 4.12.2014 Vídeň

Dne 4. 12. 2014 vyjel autobus studentů SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví na poznávací zájezd do Vídně. Klíčem k účasti bylo dobré umístění v soutěži připravené PK dějepisu a německého jazyka „Znáš Rakousko a Vídeň?“. Náročná soutěž byla připravena pro výběrové 4 třídy. Tři nejlepší účastníci pak dostali i ocenění z nadace školy. V autobusu studenti zhlédli hodinový dokument o Rakousku, ověřili si tak své poznatky. Po krátké návštěvě partnerské školy studenti absolvovali dle výběru prohlídku Uměleckohistorického nebo Přírodovědného muzea ve Vídni. Následovala prohlídka historického centra a adventních trhů. V osobním volnu pak mohli nasát předvánoční atmosféru a na vlastní oči vidět památky, o kterých se učili v rámci přípravy na soutěž. Počasí bylo nečekaně pěkné, myslíme si, že se zájezd velmi vydařil.

1 1

Kooperace škol – SŠ Slavkov u Brna 5.12.2014 Vídeň

Návštěva vídeňské školy V rámci projektu EdTrans na naší Integrované střední škole ve Slavkově u Brna navštívili žáci oboru Hotelnictví partnerskou školu služeb ve Vídni v pátek 5. prosince. Žáci si prohlédli interier školy, v prostorách nové knihovny prezentovalo vedení vídeňské školy jednotlivé obory , výuku a průběh maturitní zkoušky a odpovídalo na dotazy našich žáků. Po úvodním slovu se žáci přímo zapojili do výuky hudební výchovy a zazpívali si německé a české koledy. Naše žákyně doprovázela sbor hrou na klavír. V posledním patře čtyřpatrové budovy se posilnili vydatným obědem a pro umocnění předvánoční atmosféry se vydali k vídeňské radnici a na vánoční trhy, jedny z nejkrásnějších v sousední zemi. Žáci odjížděli s pocitem nezapomenutelné atmosféry jak z pobytu v partnerské škole tak i z vánoční Vídně. Díky projektu mohli žáci srovnávat jednotlivé školy a navázat trvalé kontakty, prověřili si své znalosti z německého jazyka.

1 1

Kooperace škol – SŠ Boskovice 11.12.2014 Vídeň

11.12. 2014 se uskutečnilo 5. setkání boskovických a vídeňských studentů, kteří se v roce 2015 budou účastnit veletrhů fiktivních firem jak v Česku, tak v Rakousku. První akcí našeho programu byla návštěva muzea čokolády – Schokomuseum Heindl. Zde jsme kromě vystavených exponátů mohli ochutnávat čokoládu přímo z čokoládových fontán, různé druhy pralinek či v Rakousku oblíbený „ pišingr“. Všichni jsme pak v malém kinosále shlédli film o historii firmy Heindl, o pěstování a zpracování kakaa a výrobě spousty výrobků z čokolády. Z muzea jsme se přesunuli do centra Vídně, kde na nás čekali studenti z vídeňské obchodní školy, kteří nás ve skupinkách provedli centrem Vídně a po adventních trzích před vídeňskou radnicí. Vánoční atmosféru „kazilo“ jen počasí – svítilo slunce, bylo teplo jako na jaře, po sněhu ani památky … Díky tomuto setkání měli naši studenti skvělou možnost poznat blíže své „kolegy“ z fiktivních firem z BHAK Wien 10, na což při konání veletrhů nemají příležitost ani čas, protože jsou zaneprázdněni obchodováním.

1 1

Sdílení dobrých praxí pro AT pedagogy – SŠ Charbulova 11.12.2014 Brno

Dne 11.12 .2014 dojela skupina rakouských pedagogů na Sdílení dobrých praxí do Brna. Z několika navržených škol byla vybrána SŠ na Charbulové , zejména pro svou širokou nabídku oborů. Bohužel mnoho pedagogů nedostalo povolení svých ředitelů vyjet z důvodů přísné rakouské legislativy, takže nakonec pravý účel, účast odborných učitelů, nebyl dosažen. Převážnou většinu zúčastněných tvořili ředitelé škol a inspektoři, kteří mají přece jen větší možnosti vyjet na zahraniční studijní cestu v době vyučování. Ředitelka školy v krátké prezentaci pohovořila o zaměření školy a jejích oborech. Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny a proběhla komentovaná prohlídka školy. Viděli jsme nejen výuku teoretických předmětů včetně odborných učeben pro obory turismus- cestovní ruch, cvičnou restauraci s barem a kuchyní, učebnu IT komunikací, ale zajímavá pro všechny byla zejména návštěva praktického vyučování. Navštívili jsme řezníky, kde proběhla delší diskuse o perspektivách oboru, kuchaře, číšníky, kosmetičky, kadeřnice a opět delší diskuse pokračovala při návštěvě dílen cukrářů. V předvánoční době zde žáci pekli cukroví, zdobili perníčky i připravovali nespočet dárkových sladkých balíčků. Prohlídka školy byla zakončena na internátě školy, který slouží i jako hostinské pokoje pro lektory. Následující odpolední část proběhla odbornou exkurzí v brněnské spalovně komunálního odpadu SAKO Brno. Skupina absolvovala vyčerpávající odbornou přednášku o způsobech a možnostech spalování, o realitě současnosti i výhledech do budoucna. Prohlídkou samotné spalovny byla akce zakončena a hosté odjeli domů.

1 1

Odborné stáže AT pedagogů 15.-16.12. 2014 Brno , SŠ Kotlářská

V pondělí 15. prosince do Brna dorazila trojice učitelů z partnerské školy bfiWien. Byli to Brigitta Vavken (němčina jako cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, umění), Blanka Benko – Dvorak (ekonomika, cvičné firmy) a Karl Brendle (přírodní vědy). Karl Brendle se podílí na spolupráci našich škol už dlouhou dobu, obě dámy zde byly prvně. Pro každého z nich byly domluveny 3 vyučovací hodiny (němčina samozřejmě v němčině, EKO a CHE v angličtině). Paní profesorku Vavken jsme nasadili na všechny pokročilosti našich žáků od úplných začátečníků po nejzkušenější němčináře. Zpětná vazba, kterou jsem získal od žáků, se shodovala napříč všemi třemi skupinami: Je skvělé mít aspoň na jednu hodinu rodilou mluvčí; je oboustranně náročné, když vyučující nezná mateřský jazyk žáků; vyučující si nemůže usnadnit práci tím, že přechází do češtiny; paní profesorka se ani na vteřinu nepřestala usmívat a měla vysloveně mateřský přístup. Profesor Brendle vedl dvě hodiny chemie, obě v angličtině. Žáci vysoko hodnotili jeho schopnost přednášet a vysvětlovat látku v anglickém jazyce (chemická vazba, resp. téma ropa) a především drobné pokusy, kterých si přivezl celý kufr, a kterými prokládal výklad. Na svou třetí hodinu se vydal společně s prof. Vavken do němčiny ke knihovníkům,kde se probíralo téma Vánoc, zpívala se koleda a fyzikálně se vysvětloval – nikoliv prakticky demonstroval – mechanismus hoření svíčky na vánočním stromečku a poté i stromečku samotného.Kolegyně Blanka Benko-Dvorak má sice československé kořeny, ale ani ona si neusnadňovala práci a měla své hodiny v angličtině. V prvních dvou hodinách se jednalo o cvičné/fiktivní firmy u nás a ve Vídni, resp. podmínky pro podnikání v Rakousku obecně a ve třetí hodině šlo hlavně o daňovou soustavu v Rakousku (fakta, terminologie, srovnání s ČR).

1

Závěrečná konference projektu EdTRANS 16. 12. 2014 Vídeň

V úterý 16. prosince se uskutečnila závěrečná konference projektu EdTRANS, pro kterou rakouský partner zvolil slavnostní prostory Expat Centra ve Vídni. Konferenci zahájil koordinátor hlavního partnera pan Stuart Simpson, který spolu s moderátorkou, též koordinátorkou projektu Mag. Anjou Thielman shrnuli a krátce obecně zhodnotili proběhlé aktivity projektu. PaedDr. Věra Hlavsová jako manažerka českého týmu ve své prezentaci nastínila, jak šel čas v projektu na české straně, jaké aktivity se uskutečnily a jak se povedly. Následující prezentace se týkala jednoho z velkých projektových výstupů, a sice webové stránky. Pan Felix Studencki, který webovou stránku spravuje, všem přítomným ukázal, jak stránka vypadá, co se na ní dá najít a v krátkosti pohovořil i o soutěži pro studenty obou regionů, která byla na stránce zveřejněna. Po prezentovaných výstupech se slova ujal pan Horst Tschaikner jako hlavní manažer rakouského týmu a i on poděkoval ve svém příspěvku všem členům týmů, zástupcům zapojených škol a všem, kteří svojí prací přispěli ke zdárnému průběhu projektu. Příjemným překvapením byla osobní účast pana profesora Grubera, vedoucího vídeňského planetária. Jeho populárně naučné přednášky, které pro Stadtschulrat Wien zrealizoval, natočil a do krátkých videí sestříhal pan Felix Studencki. Jako malou ochutnávku toho, co na projektové webové stránce lze najít, několik krátkých sestřihů také účastníkům konference ukázal. Po skončení konference následoval malý raut, na kterém se rozproudila poměrně živá diskuse mezi přítomnými.

1 1

Odborný jazykový workshop Hodina aj bez učebnice 17.12.2014 Brno

Odborný jazykový workshop byl poslední částí „trojbloku“, věnovaného jazykové výuce a novým metodám. Původní plán byl zařadit všechny 3 bloky odborného workshopu k jednomu datu, to se ale pro vytíženost lektorů i nakonec nemoci jednoho z nich nepodařilo. Proto byl věnován každému z bloků jedno odpoledne. Seminář byl plně obsazen a v závěrečné zpětné vazbě kladně ohodnocen.

1

Odborné stáže CZ pedagogů z SŠ Kotlářská 17.-18.12. 2014 Vídeň

Ve středu 17. 12. vyjeli do Vídně tři učitelé, aby na partnerské škole ve Vídni odučili několik vyučovacích hodin odborné výuky. Ing. Vaňková si zvolila tematiku mzdy v ČR a jejich zdanění, příslušné zákony a předpisy a společně s vídeňskými žáky se dopracovala ke srovnání ČR a Rakouska. V rámci jedné hodiny rovněž vyrazila se třídou 2. AS na vánoční trhy, kde měli žáci zadanou aktivitu k průzkumu trhu a obchodnímu rozhovoru. Richard Tetek uvádí ke stáži toto: „Výuka angličtiny probíhala ve dvou třídách, tématem první hodiny byly peníze, ve druhé třídě se probíralo téma nakupování a restaurace. Témata navrhli učitelé z Vídeňské školy tak, aby se plynule navázalo na jejich výuku. Třetí hodina měla být původně hospitačního charakteru, ale nakonec se změnila v diskuzi o podobě závěrečných zkoušek z anglického jazyka v České republice a v Rakousku. Vzhledem k tomu, že pro drtivou většinu žáků škol bfi Wien není němčina rodným jazykem, mohl němčinář Tomáš Butala odučit jednu hodinu němčiny pro cizince. „Jednalo se o velmi nesourodou skupinu jak z hlediska původu žáků, tak jejich úrovně němčiny. Byli tam pohromadě takoví, kteří německy mluví prakticky od školky, i ti, kteří do Rakouska přišli před dvěma lety. Pro vyučujícího musí být velice náročné vést hodiny tak, aby byli vytížení všichni, je nutná pečlivá příprava hodin. Velkým problémem je, že žáci jsou v bezprostředním kontaktu s němčinou snad jen ve škole. Doma se u nich mluví jazyky zemí, odkud přišli. Další hodinu byla občanská nauka a tématem byl fašismus, vůdcovský princip a manipulace s masami. Kromě samotné výuky spočíval přínos stáže ve výměně zkušeností, z nichž některé jsou snadno přenosné, jiné nikoliv. Brněnská škola je totiž z hlediska původu žáků velmi homogenní, pro školy bfi Wien platí pravý opak. Navštěvují ji žáci více než čtyřiceti mateřských jazyků a nejrůznějšího vyznání a vyučující musí řešit i problémy, které jsou s tím spojené.

1