Untitled Document

 

EdTWIN

Education Twinning for European Citizenship
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.


Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, to jsou investice do Vaší budoucnosti

název operačního programu: Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007-2013
číslo priority: 1
název priority: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know - how
číslo opatření: 1.3
název opatření: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Doba realizace projektu:
1. květen 2008 – 31. prosinec 2011

Rozpočet projektu:
791.286 € (z toho česká strana 308.286 €: 85% z ERDF, 10% ze SSŠ Brno, 5% ze státního rozpočtu ČR)

Personální zabezpečení projektu:
Vedoucí projektu
PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz, 543 426 030

Koordinátor projektu
PhDr. Zuzana Sniegoňová, sniegonova@sssbrno.cz, 543 426 045

Asistent projektu
Ing. Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, 517 334 131

Cíle projektu:

 1. posílení spolupráce mezi školami obou zemí
 2. rozvoj a realizace společného vzdělávání (semináře, konference, jazykové kurzy, workshopy, hospitace,…)
 3. výměnné programy na institucionální úrovni – výměny žáků i učitelů
 4. vytváření vícejazyčných výukových materiálů

Aktivity:

 1. vícedenní oboustranné hospitace učitelů/učitelek všech typů škol za účelem výměny zkušeností, seznámení se s nejlepšími modely praxe v obou regionech, srovnávacích institucí a způsobů vzdělávání, otevření nových možností dlouhodobé spolupráce
 2. odborné semináře a vzdělávací cykly pedagogů zaměřené na určité téma nebo na výměnné aktivity (hospitace)
 3. partnerství mezi školami: dvě třídy, každá z různého regionu, pracují na společném tématu se záměrem  společné prezentace
 4. partnerství přes Internet (Blog/Email) bez výměny žáků, kdy databáze škol bude zveřejněna na webových stránkách EdTWIN 
 5. partnerské projekty v oblasti umění a kultury pro žáky všech věkových skupin
 6. vícedenní oboustranné hospitace žákovských skupin za účelem výměny zkušeností, srovnávání vzdělávacích modelů směřující k dlouhodobější spolupráci
 7. odborná praxe pro žáky/žákyně odborných škol příhraničních oblastí daného regionu
 8. výměna rodilých mluvčích (jazykových asistentů)
 9. další vzdělávání pro české učitele německého jazyka v Rakousku (v období vedlejších prázdnin)
 10. zpracování učebního materiálu pro výuku češtiny jako cizího jazyka

Koordinační skupina projektu:

 1. řídí a koordinuje celý projekt
 2. komunikuje s poskytovatelem finanční podpory
 3. podporuje organizační a administrativní chod jednotlivých modulů
 4. tvoří průběžné zprávy a závěrečnou zprávu
 5. monitoruje projekt
 6. zajišťuje externí a interní komunikaci
 7. propaguje projekt
 8. dokumentuje a vyhodnocuje projekt

Akce:

 

0   0

0  0

 

Zpráva z akce "Evaluace pro management", 4. – 5. 11. 2010, hotel Skalní mlýn, Blansko

V termínu 4.-5. listopadu 2010 se uskutečnil odborný seminář Evaluace pro management. Jednalo se vlastně o navazující projektovou aktivitu, odborný seminář Management pro ředitele, který proběhl na jaře 2010 ve Sloupě. Lektorské zajištění bylo opět pod vedením Mag. Slanaře z Vídně a jeho kolegyně B. Spangl. Úvodní část dvoudenního semináře byla věnována krátkému shrnutí právě z předešlé akce a následovala prezentace k evaluaci. Nezbytnou pracovní pomůckou každého účastníka byl notebook, na kterém si okamžitě odprezentované informace zkoušeli.
Druhý den byl již celý praktický, účastníci zpracovávali své vlastní školní materiály k evaluaci na získaném evaluačním dotazníku, který jim rakouští lektoři poskytli a vysvětlili.
Jako způsob zpětné vzby byl zvolen přímý rozhovor s účastníky a zároveň dotazník, který všichni vyplnili a odevzdali. Závěry z rozhovoru byly dotazníky plně potvrzeny – seminář byl po odborné stránce velmi pečlivě připraven, simultánní tlumočení do češtiny bylo kvalifikované, získané informace i materiály podány srozumitelně a dostatečně. Účastníci vyjádřili přání se sejít na další podobné akci, pokud by ji projektové týmy ještě naplánovaly.

12

Dvoudenní mezinárodní konference Evaluace pro management, 4. – 5. 11. 2010, Blansko

21
Dvoudenní mezinárodní konference Evaluace pro management, 4. – 5. 11. 2010, Blansko

 

Zpráva z hospitace učitelů do Vídně Volkschule UVS 7, Stiftgasse 35, Wien

V uvedeném termínu se uskutečnila hospitace českých učitelů 1. stupně ZŠ do vídeňské školy. Zúčastnilo se všech 20 přihlášených  účastníků. Po příjezdu do školy nás očekávala paní ředitelka, která všechny přivítala a nabídla malé občerstvení. Během toho vysvětlila zařazení jejich školy do rakouského systému školství a nastínila program hospitace. Účastníci se rozdělili na dvě menší skupinky a šli se podívat do jednotlivých tříd na přímou práci s dětmi. Měli  jsme možnost vidět výtvarné činnosti, angličtinu a geometrii.
Následovala beseda opět s ředitelkou školy, na kterou vznesli účastníci spoustu dotazů. Dotazů bylo mnoho na nejrůznější témata z výuky i zázemí školy a učitelů. Po skončení hospitace bylo pro účastníky zajištěn oběd a protože akce probíhala přímo v centru vánočně vyzdobené Vídně, byla naplánována i krátká procházka po centru Vídně.
Jako způsob zpětné vazby byl zvolen přímý rozhovor s účastníky. Jejich hodnocení bylo velmi pozitivní, návštěva školy se všem velmi líbila, byli rádi, že mohli srovnat svoji výuku a možnosti s jinou školou. Odvezli si také mnoho inspirací, které jistě použijí ve své další pedagogické práci.

1
Hospitace českých učitelů na Volkschule UVS 7, Stiftgasse 35, Wien
1
Hospitace českých učitelů na Volkschule UVS 7, Stiftgasse 35, Wien

 

Zpráva z hospitace učitelů do Vídně - Volkschule VS 7, Neustiftgasse 98+100, Wien, 10.12.2010

V uvedeném termínu se uskutečnila hospitace českých učitelů 1. a 2. stupně ZŠ do vídeňské evropské školy. Bohužel, z důvodů nemoci se nakonec zúčastnilo z původně přihlášených 20ti účastníků pouze 16.
            Po příjezdu do školy nás očekával pěvecký dívčí sbor, který nám zazpíval na uvítanou anglickou píseň o přátelství. Po uvítání ředitelkami obou stupňů se účastníci rozdělili na dvě skupiny. Prvostupňová skupinka navštívila 1., 2. a 3. třídu, kde měla možnost podívat se na přímou práci s dětmi. Protože na škole zrovna probíhala praxe studentů z pedagogické fakulty, byly děti rozděleny do malých skupinek a každý student vedl tu svoji část výuky. My jsme měli možnost vidět výuku náboženství, které se tam učí úplně všechna, protože na škole je kromě židovského zastoupeno každé a matematiku. Následovala beseda s ředitelkou školy, která nás nejprve v krátkosti zasvětila do začlenění školy do rakouského systému vzdělávání a potom již následovaly dotazy našich učitelů. Dotazů bylo mnoho na nejrůznější témata z výuky i zázemí školy a učitelů. Druhá skupina, která absolvovala totéž na druhém stupni, viděla také práci dětí v několika hodinách a besedovala s ředitelkou školy.
Po skončení hospitace bylo pro účastníky zajištěno občerstvení a protože akce probíhala přímo v centru vánočně vyzdobené Vídně, byla naplánována i krátká procházka po centru Vídně.
Jako způsob zpětné vazby byl zvolen přímý rozhovor s účastníky. Jejich hodnocení bylo velmi pozitivní, návštěva školy se všem velmi líbila, byli rádi, že mohli srovnat svoji výuku a možnosti s jinou školou. Odvezli si také mnoho inspirací, které jistě použijí ve své další pedagogické práci.

1
Hospitace učitelů - Volkschule VS 7, Neustiftgasse 98, Vídeň

1
Hospitace učitelů - Volkschule VS 7, Neustiftgasse 98, Vídeň

1
Hospitace učitelů - Volkschule VS 7, Neustiftgasse 98, Vídeň

 

Zpráva z akce "Projektový týden –Kreativně přes hranice" 16. – 22. 10. 2010, Blansko

Zpětná vazba účastníků vzdělávacího týdenního programu Kreativně přes hranice jednoznačně ukázala to, co zaznívalo denně např. při večerní kontrole studentů – všichni unavení, ale spokojení. Každý den nabit novými vědomostmi a znalostmi, spontánní komunikace v cizím jazyce, navazování nových přátelství. Všichni „žili“ svým workshopem, tajili přípravu závěrečného výstupu, byli naprosto pohlceni průběhem každého dne. Přestože z české strany byli účastníci po dvojicích z jedné školy a z Vídně přijel z každé školy jen jeden účastník, takže se vlastně neznali, již od druhého dne nešlo moc poznat, z jaké země kdo je. Skupiny se tvořily pouze při rozdílných aktivitách, ve společných chvílích oddechu to byla jen jedna velká parta mládeže, mluvící na přeskáčku česky, německy a anglicky. I když nejde za týden rakouského studenta naučit plynule česky a naopak z českého, byť obstojně mluvícího německy, také rodilého mluvčího neuděláte, ten týden soustavné komunikace na všemožná témata udělala hodně. Čeští studenti si pochvalovali příležitost mluvit a mluvit (a bez strachu třeba z posměšků), vídeňské studentky při návštěvě v Brně ocenily své schopnosti si sami objednat kávu a zmrzlinový pohár i bezproblémovou komunikaci s prodavači v obchodech při nákupech suvenýrů.
Vyplněné dotazníky obsahují jen jeden nedostatek, a to, že akce trvala pouze týden.
Velký dík patří nejen paní Margot Wiesner, autorce myšlenky, ale i všem lektorům za bezchybný výkon a plné nasazení a v neposlední řadě i celému týmu organizátorů, kteří i dle hodnocení účastníků „prošli na výbornou“.
Nejčastějším přáním nejen v dotaznících bylo akci opakovat znovu příští rok.

1
účastníci zájezdu

1
Prezentace výsledků práce worshopu "Fotografie"

1
Závěrečné bilingvální představení worshopu "Divadlo"

 

Zpráva z mezinárodní konference "Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami"

V pondělí a úterý 6. – 7. prosince 2010 proběhla pod záštitou SSŠ Brno a SSRf  Wien v Brně konference „Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. První den byl celé dopoledne a část odpoledne ve znamení teoretických příspěvků lektorek, vyučujících z katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Po ukončení odpoledního bloku prezentací nasedli účastníci do připraveného autobusu a cílovou zastávkou byla Císařská jeskyně v Ostrově u Macochy. Zde již čekal primář Dětské léčebny pro děti s respiračními chorobami. Měl připravenu prohlídku jeskyně, která je léčebnou využívána s úspěchem pro speleotherapii dětí. Odborný výklad pana primáře byl velmi zajímavý a dotazy nebraly konce. Po večeři v blízkém penzionu a návratu do Brna byla ještě připravena pro zejména rakouské účastníky zhruba dvouhodinová prohlídka večerního města.
Druhý den konference byl praktický, učitelé byli rozděleni do dvou skupin a společně každá skupinka navštívila dvě speciální zařízení. Jednalo se o školu pro zrakově postižené děti a mládež, sluchově postižené děti a mládež, tělesně postižené děti a mládež a mentálně postižené děti a mládež. Každé zařízení skupinka měla možnost projít, a po prezentaci navštívit i jednotlivé třídy, kde sledovala přímou práci s dětmi.
V odpoledních hodinách proběhla již na SSŠ moderovaná diskuze, kde se hodnotilo shlédnuté a Dr. Hanák, ředitel speciální školy pro mentálně postižené děti a mládež, který diskuzi vedl, zodpověděl mnoho odborných dotazů.
Po ukončení v 15.00 hodin odjela rakouská skupina učitelů do Vídně.
Konference byla všemi hodnocena jako velmi přínosná, zajímavá a potřebná. Bylo vyjádřeno přání uskutečnit podobnou aktivitu.

1
PaedDr. Věra Hlavsová zahajuje dvoudenní konferenci

1
prof. PhDr. Marie Vítková, Ph.D. a PhDr. Petra Röderová, Ph.D. při svém vystoupení na konferenci

1
Prohlídka Císařské jeskyně se speleoterapií v Moravském Krasu s primářem MUDr. Pavel Slavíkem

 

Odborný seminář pro učitele D, On a Nj

Účastníky na srazu přivítala PhDr. Zuzana Sniegoňová, koordinátorka projektu, a seznámila je stručně s organizací dvoudenní akce.

Jako první byla na programu návštěva Vídně. Rakouská lektorka (koordinátorka projektu EdTWIN Mag. Petra Feichtinger) měla perfektně připravený program na celý den. Zadání znělo „Jak efektivně se třídou na školní výlet do Vídně na jeden den“. Snahou bylo vidět a slyšet co nejvíc za co nejméně peněz, navíc pokud možno získat informace, jen těžko dostupné z turistických průvodců. Po nastínění krátké historie vzniku Vídně jsme během necelé hodiny objeli v autobuse celé historické centrum. Přestože jel pan řidič co nejpomaleji, jen těžko jsme stíhali zahlédnout všechny zajímavosti, které nám byly ukazovány.

Dalším bodem náročného programu bylo zastavení a prohlídka zámecké zahrady v Schonbrunu, kde jsem se opět dozvěděli spoustu novinek, přestože mnozí již i několikrát park v minulosti navštívili. Odpolední část byla věnována pěší prohlídce města. Lektorka nás vodila malými uličkami a ukazovala zajímavé budovy, které jako rodilá vídeňačka dobře znala. Zodpověděla množství dotazů a byla po zásluze na závěr odměněna potleskem učitelů.
Následoval přejezd do Mikulova, ubytování, večeře a pracovní dílna. Ta měla název „Jak se třídou do tří hlavních měst během jediného dne“. Učitelé vytvořili čtyřčlenné skupinky a pracovali více než hodinu. Výsledky jejich práce budou sloužit i dalším kolegům pro další práci se studenty. Atmosféra workshopu byla příjemná a tvůrčí, den byl účastníky zhodnocen jako velmi příjemný a zajímavý.

Druhý den začal po snídani a nástupu do autobusu malou projížďkou po Mikulově a seznámení se s jeho historií a zajímavostmi. Potom jsme přejeli do Rakouska a navštívili městečko Asparn an der Zaya. Je zajímavé zejména archeologickým muzeem s expozicí pravěku. Ve venkovní části expozice, která obsahuje téměř dvacítku starověkývh typů obydlí, je možno si pro třídu objednat i program s pracovní dílnou a přespáním. Žáci tak mohou zkusit na vlastní kůži, jaké je to spát v pravěkém obydlí na kožešinách, namlít si zrno, rozdělat vlastnoručně oheň a upéct placku. Tuto možnost mnozí učitelé, zejména ti ze základních škol, přivítali s nadšením.

Po přejezdu na českou stranu byla další zastávka ve Znojmě. Rotunda sv. Kateřiny patří k velmi důležitým historickým památkám s nejkrásnějšími a vlastně jedinými freskami rodu Přemyslovců v  Evropě. Díky tomuto faktu je také často uzavřena, protože jakákoliv změna počasí a tím i vlhkosti by fresky poničila. My jsme měli štěstí a rotundu navštívili. Poslední zastávkou byla procházka historickým centrem Znojma a návštěva podzemí s odborným výkladem.
  
Celá akce byla zhodnocena účastníky jako velmi zdařilá, přínosná a potřebná.

Pro velmi pozitivní hodnocení akce bylo dohodnuto její opakování pro další učitele, kterých se přihlásilo mnohem více, než bylo možné do semináře zařadit. Termín opakování odborného semináře byl dohodnut na začátek června 2011.

1

2

 

11. 5. 2011 - Hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien

Dne 11.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskutečnila hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien. Účastníci si prohlédli výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozvěděli se v krátkosti něco o systému rakouského školství a na závěr zbyl prostor i pro diskusi. Tato akce byla stejně jako všechny podobné tlumočena do češtiny.

1

3

 

Hospitace At učitelů Slavkov 17.5.2011

V úterý 17. 5. 2011 přijelo do Slavkova 32 učitelů a ředitelů základních škol z Vídně a 2 koordinátorky na projektovou akci Hospitace rakouských učitelů na základní škole.
Hned po příjezdu, z časových důvodů, byla celá skupina rozdělena po max. 5 účastnících a vybraní žáci odvedli každou skupinku do určené třídy. Takto proběhla 3. a 4. vyučovací hodina. Po shlédnutí výuky následoval oběd a konečně pořádné přivítání ředitelem školy, krátký vstup o systému v českém školství, něco o slavkovské škole a  beseda o viděném a slyšeném. Dotazů bylo zodpovězeno poměrně hodně, bylo vidět, že naši sousedé o českém školství mnoho neví. Po závěrečné prohlídce školy odjela celá rakouská výprava do Brna, kde již čekala tlumočnice a provedla skupinu od Janáčkova divadla přes Českou na náměstí Svobody. Většina učitelů byla v Brně poprvé, takže odborný výklad průvodkyně přivítali. Hodinový rozchod na nakoupení suvenýrů a zmrzlina ve vyhlášené cukrárně zakončila velmi příjemný den. Z rozhovoru s účastníky vyplynulo, že se jim hospitace nejen obsahem, ale i celou organizací líbila a rádi by přijeli na další podobnou aktivitu.

1

2

 

20.5. 2011 - Hospitace českých učitelů na VS 18, Klettenhofergasse 3, 1180 Wien

Dne 20.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskutečnila hospitace českých učitelů 2. stupně na VS 18 Klettenhofergasse 3, 1180 Wien. Účastníci viděli výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozvěděli se v krátkosti něco o systému rakouského školství a na závěr byl prostor i pro diskusi a výměnu dobrých praxí.

Termín: pátek 20. 5. 2011

Místo: VS 18 (Volksschule -6 – 10 Jahre, 1.-4. Schulstufe), Klettenhofergasse 3, 1180 Wien

Program:
7.30 Odjezd z Brna
9.40 Příjezd do Vídně
9.40 – 10.00 Uvítání ve škole
Krátké představení rakouského školského systému
Seznámení se zaměřením školy a formou výuky
10.00 – 11.35 Hospitace v jednotlivých třídách
11.40 – 12.30 Diskuse, dotazy
13.00 Odjezd do Brna
cca 16.00 příjezd do Brna

1

2

3