logo

Zkvalitnění výuky AJ na základních a středních školách v Jihomoravském kraji

Název operačního programu: OPVK
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 04
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.3
Typ projektu: Grantový

Doba realizace projektu  leden 2012–březen 2013

Rozpočet projektu - 2 186 127,– Kč (z toho 85 % z ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR)

Cíle projektu

 • Rozšíření znalostí a dovedností aprobovaných a neaprobovaných učitelů AJ základních a středních škol a  posílení jejich didaktických kompetencí
 • Zvýšení kvality výuky AJ na základních a středních školách v JmK
 • Podpora metodiky výuky AJ, včetně metodické, konzultační a poradenské činnosti, tvorba metodických nástrojů a dokumentů
 • Podpora činnosti metodického kabinetu Cizí jazyky při zavádění nových metod a forem do výuky AJ
 • Metodická podpora při přípravě učitelů k maturitě z AJ
 • Podpora jazykově metodických vzdělávacích programů zaměřených na metodiku výuku AJ

Klíčové aktivity projektu:

 • Motivační a evaluační setkání
 • Práce s aplikací LMS Moodle
 • E-learningový vzdělávací program
 • Metodická podpora učitelů AJ
 • Rozvoj didaktických kompetencí učitelů
 • Závěrečná konference projektu

Výstupy projektu:

 • Seznámení 42 učitelů AJ s aplikací LMS Moodle
 • Digitální metodický materiál pro práci s LMS Moodle
 • E-learningový vzdělávací program zaměřený na metodiku
  výuky AJ
 • Proškolení 24 učitelů AJ v používání e-learningového programu
 • 60 proškolených učitelů AJ v programech zaměřených na metodickou podporu výuky AJ na ZŠ a SŠ
 • 60 proškolených učitelů AJ na SŠ v programech zaměřených na podporu učitelů k maturitní zkoušce z AJ
 • 4 nově vytvořené vzdělávací programy s akreditací MŠMT
 • Metodický list pro učitele AJ na SŠ
 • 48 proškolených učitelů ZŠ v celoročních jazykově-metodických kurzech pro učitele AJ
 • Sborník projektu

Kontakty:

Supervizor projektu: PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426030
Manažer projektu: Ing. Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel.: 733 58 58 73
Obsahový manažer projektu: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037
Odborný garant vzdělávání: Mgr. Ludmila Jarošová, jarosova@ sssbrno.cz, tel.: 543 426 128

 

AKCE

Zkvalitnění výuky AJ na základních a středních školách v Jihomoravském kraji

Projekt je zaměřen na rozvoj jazykových a metodických kompetencí aprobovaných i neaprobovaných učitelů AJ na základních a středních školách v JmK, včetně poradenské a konzultační činnosti, tvorby metodických nástrojů a dokumentů.

Prezentace projektu Jazyky

 

Úvodní motivační setkání k zahájení projektu - 22.2.2012, Brno

Dne 22.2. 2012 se v budově Střediska služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno na Hybešově 15 uskutečnilo úvodní motivační setkání projektu "Zkvalitnění výuky anglického jazyka v JmK", kterého se zúčastnilo 57 učitelů anglického jazyka základních a středních škol Jihomoravského kraje. Účastníkům akce byl představen projekt, členové koordinační skupiny nastínili obsah a termínové rozložení jednotlivých klíčových aktivit projektu.

1

 

Jazykově-metodický kurz AJ pro učitele AJ na 1.stupni ZŠ /od 20.3. 2012/

Jazykově metodický kurz anglického jazyka je určen pro učitele AJ 1. stupně základních škol, kteří chtějí rozvíjet své jazykové i metodické dovednosti. Kurz se skládá z výuky a procvičování praktického jazyka, která probíhá s týdenní periodicitou, a metodických a didaktických seminářů, které se uskutečňují v tematických blocích.

Jazyková složka kurzu vychází z úrovně A2 podle SERR a obsahuje aktivity rozvíjející všechny základní dovednosti, tedy mluvenou interakci, písemný projev, poslech i čtení. Zvláštní důraz je kladen na komunikativní kompetenci účastníků. Metodické semináře jsou věnovány základním problémům didaktiky cizího jazyka, jako jsou efektivní postupy při výuce jednotlivých receptivních i perceptivních dovedností, dále se zabývají využitím obrazového a zvukového materiálu, specificky her a písní, ve výuce, zapojením nových technologií a médií do výuky jazyka (zejména možnostmi internetu, e-learningu a interaktivní tabule), problémy autonomie žáka, heterogenní třídy, tvorbou a přípravou pomůcek pro výuku apod.

Sylabus kurzu bude otevřen možnostem modifikace na základě konkrétních potřeb a požadavků účastníků.

KDY: od 20.3. 2012, vždy od 16.15 - 17.45h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno - učebna 120
LEKTOR: Mgr. Pavel Vogel, PhD.
HODINOVÁ DOTACE: 60h (30x2h, v době hlavních prázdnin výuka neprobíhá)
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
POZN.: frekventanti obdrží studijní materiály
PŘIHLÁŠKY: KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA!

 

Jazykově-metodický kurz AJ pro učitele AJ na 1.stupni ZŠ /od 12.4. 2012//

Jazykově metodický kurz anglického jazyka je určen pro učitele AJ 1. stupně základních škol, kteří chtějí rozvíjet své jazykové i metodické dovednosti. Kurz se skládá z výuky a procvičování praktického jazyka, která probíhá s týdenní periodicitou, a metodických a didaktických seminářů, které se uskutečňují v tematických blocích.

Jazyková složka kurzu vychází z úrovně A2 podle SERR a obsahuje aktivity rozvíjející všechny základní dovednosti, tedy mluvenou interakci, písemný projev, poslech i čtení. Zvláštní důraz je kladen na komunikativní kompetenci účastníků. Metodické semináře jsou věnovány základním problémům didaktiky cizího jazyka, jako jsou efektivní postupy při výuce jednotlivých receptivních i perceptivních dovedností, dále se zabývají využitím obrazového a zvukového materiálu, specificky her a písní, ve výuce, zapojením nových technologií a médií do výuky jazyka (zejména možnostmi internetu, e-learningu a interaktivní tabule), problémy autonomie žáka, heterogenní třídy, tvorbou a přípravou pomůcek pro výuku apod.

Sylabus kurzu bude otevřen možnostem modifikace na základě konkrétních potřeb a požadavků účastníků.

KDY: od 12.4. 2012, vždy od 15.00 - 16.30h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno - učebna 120
LEKTOR: Mgr. Pavel Novák
HODINOVÁ DOTACE: 60h (30x2h, v době hlavních prázdnin výuka neprobíhá)
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
POZN. frekventanti obdrží studijní materiály
PŘIHLÁŠKY: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz , 543 426 037 do 6.4. 2012

 

Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro učitele AJ - úroveň B1 /od 16.4. 2012/

V rámci projektu Zkvalitnění výuky AJ na základních a středních školách v Jihomoravském kraji nabízíme učitelům AJ na I.stupni ZŠ 60-ti hodinový jazykově-metodický kurz AJ. Účast v kurzu je ZDARMA.

Jazykově metodický kurz anglického jazyka je určen pro učitele AJ, kteří chtějí rozvíjet své jazykové i metodické dovednosti. Kurz se skládá z výuky a procvičování praktického jazyka, která probíhá s týdenní periodicitou, a metodických a didaktických seminářů, které se uskutečňují v tematických blocích.

Jazyková složka kurzu vychází z úrovně B1 podle SERR a obsahuje aktivity rozvíjející všechny základní dovednosti, tedy mluvenou interakci, písemný projev, poslech i čtení. Zvláštní důraz je kladen na komunikativní kompetenci účastníků. Metodické semináře jsou věnovány základním problémům didaktiky cizího jazyka, jako jsou efektivní postupy při výuce jednotlivých receptivních i perceptivních dovedností, dále se zabývají využitím obrazového a zvukového materiálu, specificky her a písní, ve výuce, zapojením nových technologií a médií do výuky jazyka (zejména možnostmi internetu, e-learningu a interaktivní tabule), problémy autonomie žáka, heterogenní třídy, tvorbou a přípravou pomůcek pro výuku apod.

Sylabus kurzu bude otevřen možnostem modifikace na základě konkrétních potřeb a požadavků účastníků.

KDY: od 16.4. 2012, vždy od 15.30 - 17.00h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno - učebna 120
LEKTOR: Mgr. Radek Vogel, PhD.
HODINOVÁ DOTACE: 60h (30x2h, v době hlavních prázdnin výuka neprobíhá)
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
POZN. frekventanti obdrží studijní materiály
PŘIHLÁŠKY: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz , 543 426 037 do 12.4. 2012

 

Metodický seminář k základní úrovni maturitní zkoušky z angličtiny
téma: Čtení s porozuměním

Seminář je určen učitelům angličtiny na středních školách, kteří připravují své žáky k základní úrovni maturitní zkoušky. Je rozdělen do dvou částí – teoretické, kde se učitelé seznámí se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a praktické, kde si budou moct vyzkoušet cvičení a aktivity vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností žáků a úspěšnému složení didaktického testu.

Obsah:

 • Teoretické východisko zkoušky – požadované dovednosti tak, jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky pro úroveň B1.
 • Čtenářské strategie a jejich použití při maturitní zkoušce.
 • Praktické ukázky práce s texty, rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Délka semináře – 4 hodiny. Účast na tomto semináři není podmíněna účastí na žádném dalším metodickém semináři ke státní maturitě z angličtiny.

KDY: 11.4. 2012, 13 – 17h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Pavel Novák
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Metodický seminář k základní úrovni maturitní zkoušky z angličtiny
Téma: Písemný projev

Seminář je určen učitelům angličtiny na středních školách, kteří připravují své žáky k základní úrovni maturitní zkoušky. Je rozdělen do dvou částí – teoretické, kde se učitelé seznámí se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a strukturou ústní zkoušky a praktické, kde si budou moct vyzkoušet cvičení a aktivity vedoucí k úspěšnému složení písemné části maturitní zkoušky.

Obsah semináře:

 • Teoretické východisko zkoušky – požadované dovednosti tak, jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky pro úroveň B1.
 • Slohové útvary na základní úrovni.
 • Praktické cvičení a aktivity k rozvoji písemného projevu žáků.

Délka semináře – 4 hodiny. Účast na tomto semináři není podmíněna účastí na žádném dalším metodickém semináři ke státní maturitě z angličtiny. Vhodné zejména pro učitele, kteří neabsolvovali semináře CISKOM pro hodnotitele písemné zkoušky.

KDY: od 17.4. 2012, vždy od 9.00 - 13.00h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Radek Novák
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
POZN. frekventanti obdrží studijní materiály
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Metodický seminář k základní úrovni maturitní zkoušky z angličtiny
Téma: Ústní projev

Seminář je určen učitelům angličtiny na středních školách, kteří připravují své žáky k základní úrovni maturitní zkoušky. Je rozdělen do dvou částí – teoretické, kde se učitelé seznámí se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a strukturou ústní zkoušky a praktické, kde si budou moct vyzkoušet cvičení a aktivity vedoucí k úspěšnému složení ústní zkoušky.

Obsah semináře:

 • Teoretické východisko zkoušky – požadované dovednosti tak, jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky pro úroveň B1.
 • Ústní zkouška z hlediska požadovaných dovedností.
 • Praktické cvičení a aktivity k rozvoji volného ústního projevu žáků.

Délka semináře – 4 hodiny. Účast na tomto semináři není podmíněna účastí na žádném dalším metodickém semináři ke státní maturitě z angličtiny. Vhodné zejména pro učitele, kteří nejsou hodnotiteli ústní zkoušky

KDY: 19.4. 2012, 9 – 13h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Radek Novák
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Metodický seminář k základní úrovni maturitní zkoušky z angličtiny
Téma: Poslech s porozuměním

Seminář je určen učitelům angličtiny na středních školách, kteří připravují své žáky k základní úrovni maturitní zkoušky. Je rozdělen do dvou částí – teoretické, kde se učitelé seznámí se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a strukturou ústní zkoušky a praktické, kde si budou moct vyzkoušet cvičení a aktivity vedoucí k úspěšnému složení poslechové části didaktického testu.

Obsah semináře:

 • Teoretické východisko zkoušky – požadované dovednosti tak, jak jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky pro úroveň B1.
 • Praktické cvičení a aktivity k rozvoji poslechovým dovedností žáků.

Délka semináře – 4 hodiny. Účast na tomto semináři není podmíněna účastí na žádném dalším metodickém semináři ke státní maturitě z angličtiny.

KDY: 24.4. 2012, 9 – 13h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Radek Novák
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Kurz LMS Moodle 2.4. a 3.4. 2012 - účast ZDARMA

Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogické pracovníky s e-learningovým prostředím Moodle a s možnostmi využití v práci učitele.

Obsah semináře:

 • Elektronická výuka a možnosti sdílení metodik a materiálů.
 • Elearning a jeho postavení ve výuce na základní a střední škole.
 • LMS Moodle a jeho využití v práci učitele - pro podporu výuky a pro tvorbu materiálů.
 • Využití systému jako prostoru pro sdílení zkušeností, výměnu dobrých nápadů a metodické poradenství mezi učiteli.
 • Zásady tvorby materiálu, kritéria pro materiály pro elektronické sdílení.
 • Zásady přípravy aktivit a diskuzí, zásady vedení diskuzního fóra a online činností. Možnosti využití ve výuce i při sdílení zkušeností.
 • Postup publikace studijních materiálů, zakládání nových diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů
 • Základní nastavení prostředí.
 • Zdroje materiálů elektronických materiálů pro různé předměty.

Délka kurzu: 8 hodin (2 lekce po 4 hodinách)

KDY: 2. 4. a 3. 4. 2012 – oba dny 8.30–12.00
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Nina Hrtoňová
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Kurz LMS Moodle 17.4. 2012 - účast ZDARMA

Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogické pracovníky s e-learningovým prostředím Moodle a s možnostmi využití v práci učitele.

Obsah semináře:

 • Elektronická výuka a možnosti sdílení metodik a materiálů.
 • Elearning a jeho postavení ve výuce na základní a střední škole.
 • LMS Moodle a jeho využití v práci učitele - pro podporu výuky a pro tvorbu materiálů.
 • Využití systému jako prostoru pro sdílení zkušeností, výměnu dobrých nápadů a metodické poradenství mezi učiteli.
 • Zásady tvorby materiálu, kritéria pro materiály pro elektronické sdílení.
 • Zásady přípravy aktivit a diskuzí, zásady vedení diskuzního fóra a online činností. Možnosti využití ve výuce i při sdílení zkušeností.
 • Postup publikace studijních materiálů, zakládání nových diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů
 • Základní nastavení prostředí.
 • Zdroje materiálů elektronických materiálů pro různé předměty.

Délka kurzu: 8 hodin

KDY: 17. 4. 2012, 9 –15.30h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Nina Hrtoňová
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).

 

Kurz LMS Moodle 26.4. 2012 - účast ZDARMA

Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogické pracovníky s e-learningovým prostředím Moodle a s možnostmi využití v práci učitele.

Obsah semináře:

 • Elektronická výuka a možnosti sdílení metodik a materiálů.
 • Elearning a jeho postavení ve výuce na základní a střední škole.
 • LMS Moodle a jeho využití v práci učitele - pro podporu výuky a pro tvorbu materiálů.
 • Využití systému jako prostoru pro sdílení zkušeností, výměnu dobrých nápadů a metodické poradenství mezi učiteli.
 • Zásady tvorby materiálu, kritéria pro materiály pro elektronické sdílení.
 • Zásady přípravy aktivit a diskuzí, zásady vedení diskuzního fóra a online činností. Možnosti využití ve výuce i při sdílení zkušeností.
 • Postup publikace studijních materiálů, zakládání nových diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů
 • Základní nastavení prostředí.
 • Zdroje materiálů elektronických materiálů pro různé předměty.

Délka kurzu: 8 hodin

KDY: 26. 4. 2012, 9 –15.30h
KDE: SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno
LEKTOR: Mgr. Nina Hrtoňová
KURZOVNÉ: zdarma /financováno z projektu č. CZ.1.07/1.3.10/04.0024 GG OP VK Jihomoravského kraje/
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky posílejte obratem na adresu: prokes@sssbrno.cz ( uveďte titul, jméno, příjmení, školu a datum narození).