Untitled Document

logo

Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK

CZ.1.07/1.3.10/01.0011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání

název operačního programu: OP VK
číslo prioritní osy:                   7.1
název prioritní osy:                 Počáteční vzdělávání
číslo oblasti podpory:             7.1.3
název oblasti podpory:           Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
číslo výzvy:                            01
název výzvy:                          Jihomoravský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.3
typ projektu:                           grantový

Doba realizace projektu
do 31.10.2011

Rozpočet projektu
85 % z ESF
15 % ze státního rozpočtu ČR

Cíle projektu

 1. Zvyšování dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání, včetně metodické podpory pro pracovníky škol a školských zařízení  
 2.  Navázání metodické sítě na potřeby škol na úrovni okresu
 3.  Poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům prostřednictvím metodických setkání
 4.  Zahájení a udržení praxe metodických konferencí
 5.  Tvorba, údržba a distribuce aktuálních metodických a informačních publikací

Klíčové aktivity projektu

1. Rozvoj sítě metodických kabinetů

 1. Pracovní schůzky členů metodických kabinetů

  (8 schůzek)

 1.  příprava konference
 2.  vyhodnocení konference
 3.  zpracování závěrečné zprávy z konference
 4.  Metodická rada
 5.  zpracování příspěvků pro sborníky projektu
 6. Vzdělávací programy pro metodiky
 7.  prezentační dovednosti         (16 hodin)
 8.  virtuální komunikace            (8 hodin)
 9.  e-learning                              (9 hodin)
 10.  odborné vzdělávání              (12 hodin)
 11. Vzdělávací programy pro učitele

Moderování diskusního fóra v 10 bězích pro 120 účastníků

2. Metodická podpora

 1. Metodická konference

2 metodické konference v jednom školním roce pro každou oblast RVP vždy ve 3 spádových oblastech JmK. Celkem 132 konferencí v průběhu projektu.
Obsah konferencí:

 1. praktické ukázky vzdělávacích programů
 2. prezentace metodických materiálů 
 3. workshopy
 4. kulaté stoly 
 5. Rozvoj portálu metodické podpory

forum.jmskoly.cz

 1. Tvorba, údržba a distribuce metodických materiálů
 2. Činnost Metodické rady

3. Vzdělávací centrum

 1. Rozvoj vzdělávacího centra – zkvalitnění nabídky vzdělávání, metodické a poradenské podpory
 • Řízení metodické podpory
 • Tvorba a údržba prostředí pro realizaci vzdělávacích e-learningových programů
 • Vybavení počítačové učebny mobilními počítači
 • Vzdělávání na posílení a  rozvoj kompetencí zaměstnanců vzdělávacího centra   
 1.  osobnostní rozvoj (24 hodin)
 2.  rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností (24 hodin)
 3.  rozvoj manažerských dovedností (24 hodin)

4. Koordinační skupina

 1. Koordinace a administrace  projektu
 2. Pravidelná setkávání
 3. Vyhodnocování průběhu projektu
 4. Zajišťování průběžné dokumentace projektu
 5. Komunikace s účastníky projektu
 6. Organizace jednotlivých modulů projektu
 7. Evaluace (činnosti metodických kabinetů a koordinační skupiny)
 8. Propagace projektu

Výstupy projektu

 1. Proškolení 75 metodiků v 45 hodinách vzdělávání
 2. Proškolení 120 učitelů v 10 bězích moderování diskusního fóra
 3. 132 konferencí, počet účastníků 2640, 132 závěrečných zpráv
 4. 2 Sborníky metodických materiálů
 5. Minimálně 10 nových vzdělávacích programů, 5 z nich zaměřených na podporu výuky s využitím počítačů
 6. Funkční webové prostředí pro komunikaci cílových skupin a pro ukládání metodických materiálů
 7. Pracovní pozice koordinátor sítě metodické podpory

Proběhlé akce:

V rámci projektu „Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK“ se od jeho počátku uskutečnilo již přes padesát metodických konferencí.

Konference organizačně a metodicky připravilo jedenáct metodických kabinetů sdružujících zkušené pedagogy a odborníky daného zaměření. Jejich cílem je dostat metodickou podporu do všech okresů Jihomoravského kraje a vytvořit tradici setkávání, která slouží k výměně dobrých praxí a umožňují komunikaci a vzájemnou spolupráci učitelů daného oboru.

Každá metodická konference se skládá z odborného semináře, metodických doporučení a facilitované diskuze. Snahou je reagovat na aktuální potřeby pedagogů a nabídnout praktické využití prezentovaných metodických postupů v praxi.

2 3
4 5
6 1

Součástí projektu je i vzdělávání členů metodických kabinetů. Metodici získávají další vědomosti a dovednosti, které jim slouží k poskytování profesionální a kvalitní metodické služby a rozvíjejí jejich schopnost předávat své zkušenosti dál do škol Jihomoravského kaje.

Koncem loňského roku proběhly závěrečné běhy vzdělávacího programu „Facilitace a moderování“ a uskutečnily se tři běhy programu „Tvorba e-learningového kurzu“.

1 2
3 4
5 6

Další odborné vzdělávání metodiků je plánováno během prvního pololetí 2010. Témata vzdělávacích programů jsou koncipována tak, aby byla žádoucí napříč metodickými kabinety.

Projekt Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK, CZ.1.07/1.3.10/01.0011 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Plánované akce:

V roce 2010 proběhly tyto konference:

ČESKÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
na téma „Čtenářská gramotnost“
24.2.2010 v Brně
10.3.2010 v Břeclavi
17.3.2010 v Blansku

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
na téma „Googole – využití v práci učitele“
19.3.2010 v Brně
15.4.2010 v Brně
16.4.2010 v Břeclavi

ČLOVĚK A PŘÍRODA
na témata „Enviromentální výchova ve fyzice“  a  „Patří výpočty v chemii na ZŠ – ANO či NE?“
15.3.2010 v Brně
22.3.2010 v Brně

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
na téma „Psychologie morálky a její aplikace při etické výchově žáků“
23.3.2010 v Brně
13.4.2010 ve Vyškově
14.4.2010 v Blansku

CIZÍ JAZYKY
na téma „Tipy a triky k aktivizaci žáků ve výuce cizích jazyků“
24.3.2010 ve Slavkově
30.3.2010 v Blansku
7.4.2010 v Brně

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
na téma „Modely chování problémových dětí a jejich řešení v různých situacích“
6.4.2010 v Brně
12.4.2010 v Blansku
24.5.2010 v Břeclavi

Podrobnější informace o nejbližších konferencích na http://old.jmskoly.cz/sssbrno/757/

Kontakty
Manažer projektu
Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz, tel: 543 426 036
Koordinátor sítě metodické podpory a vedoucí Metodické rady
Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, tel: 543 426 037
Manažer obsahové náplně klíčových aktivit
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel: 516 410 973
Koordinátor ICT
Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz, 543 426 026