Untitled Document

logolink

Cesta rozvoje středních škol v JmK

CZ.1.07/1.3.10/02.0041
OP VK
7.1
Počáteční vzdělávání
7.1.3
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
02
Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.3
grantový

Doba realizace projektu

1. března 2010 – červen 2012

Rozpočet projektu

85 % z Evropského sociálního fondu
15 % ze státního rozpočtu ČR

Cíle projektu

Podpořit další vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků středních škol v JmK.
Zvýšit rozsah působnosti pedagogických pracovníků v oblasti modernizace obsahu a metod vzdělávání.
V rámci projektu proběhne  výměna dobrých praxí mezi školami, na jejichž základě bude vytvořena síť škol poskytující metodickou podporu ostatním školám v JmK.
Projekt podporuje koncepci celoživotního učení, pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.

V rámci projektových aktivit budou podporovány zejména tyto oblasti:

 • Tvorba pozitivního klimatu školy a prevence sociálně patologických jevů (SPJ)
 • Osvojení si nových moderních pedagogických metod
 • Zavádění ICT do výuky ostatních předmětů na SOŠ
 • Zvyšování kompetencí učitelů SOŠ v oblasti ICT
 • Zvyšování kompetencí ředitelů SOŠ v oblasti řízení
 • Zvyšování kompetencí škol v oblasti hodnocení
 • Tvorba metodických materiálů
 • Sdílení a předávání zkušeností mezi školami v JmK
 • Tvorba nových vzdělávacích programů

Klíčové aktivity projektu

 1. Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole
 2. Nové metody a formy práce ve výuce
 3. Příprava lektorského týmu pro integraci ICT do vzdělávání
 4. Integrace ICT do vzdělávání
 5. Zvyšování kompetencí ředitelů škol v oblasti řízení
 6. Zvyšování kompetencí škol v oblasti hodnocení
 7. Úvodní a závěrečná konference

Možnosti zapojení do projektu pro SOŠ

 • proškolení pedagogů v oblasti klima školy a klima třídy (celé sborovny partnerských škol)
 • proškolení pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování a dalších SPJ (celé sborovny partnerských škol)
 • vzdělávání pedagogů v programu  Nové metody a formy práce ve výuce (pro pedagogy SOŠ v JmK)
 • spolupráce pedagogů na vytváření nových metodických materiálů a videonahrávek – videotrénink (pro pedagogy SOŠ v JmK)
 • zapojení se do lektorského týmu zaměřeného na oblast integrace ICT do výuky (pro pedagogy SOŠ v JmK)

Výstupy projektu

 1. Nově vytvořené/inovované produkty
 2. Vznik nového lektorského týmu
 3. Vzdělávacími programy projde 850 pedagogických pracovníků

 

Úvodní konference projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK

V rámci projektu „Cesta rozvoje středních škol v JmK“ se v budově  Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno uskutečnila dne 13. května 2010 úvodní konference tohoto projektu. Zúčastnili se vedoucí pracovníci z 16ti středních škol Jihomoravského kraje a pedagogičtí pracovníci se zaměřením na využívání informačních technologií ve výuce.

1  2
3  4
5  6

 

 

Termíny vzdělávacích programů na školní rok 2010-2011

1. Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole (pro celé sborovny)

I. modul

Způsoby budování zdravého klimatu ve škole a v jednotlivých třídách
(rozsah 2 x 8 hodin; 1. školení pro celou sborovnu a  při 2. školení je kolektiv rozdělen na menší skupiny)

Bez veřejného sdělování účastníci rozkrývají zákonité role v kolektivu, získávají možnost sebereflexe na své působení a z toho vyplývající možné změny: ty jsou upřesněny ve smyslu fází, kterými změna prochází. Zkušenost semináře je aplikovatelná na jakýkoliv kolektiv, včetně školní třídy.
Klima třídy má vliv na  sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení a výsledky učení. Ovlivňuje poměr úspěšných  a neúspěšných žáků ve třídě. Dobré školní klima prospívá nejen žákům, ale také působí kladně na učitele a školu jako celek. Seminář zohledňuje věková specifika žáků od  15 – 20 let, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
·        Klima třídy – vliv na žáky i učitele
·        Metoda měření klimatu
·        Faktory, které klima třídy ovlivňují
·        Jak dosáhnout změny v klimatu třídy?

Místo konání: v prostorách  spolupracující školy.

Plánované termíny:

23. srpna 2010
24. srpna 2010
25. srpna 2010
26. srpna 2010
30. srpna 2010
27. září 2010
25. října 2010
26. října 2010
27. října 2010
29. října 2010
18. listopadu 2010
19. listopadu 2010
26. listopadu 2010
14. - 18. února 2011
14. - 18. března 2011
21. dubna 2011

Spolupracující lektoři:       PhDr. Jan Svoboda
Mgr. Karel Opravil
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
PaedDr. et Mgr. Věra Facová

II. modul

Zdokonalení ve znalostech a dovednostech z oblasti primární prevence rizikového chování (rozsah  2 x 8 hodin; skupiny do 30 učitelů)

Vzdělávací programy budou nabízet praktické návody řešení problémových situací (agrese, šikana a další nevhodné způsoby chování)
Základní okruhy semináře:

 •  Stádia problémových situací
 •  Krizové scénáře
 •  Modelové situace
 •  Nejčastější chyby při řešení
 •  Překážky v řešení 
 •  Případové studie

Cílem kurzu je seznámení a ukázka všeho, co tato problematika v praxi dokáže.
V rámci kurzu jsou ukázky modelových situací, případové studie z hlediska jejich dlouhodobého vývoje.
Účastníci přímo na místě si budou modelovat jednotlivá řešení případů ze školního prostředí a to z počátečních stádií. Pracuje se s aktivními zážitkovými metodami, při kterých si účastníci osvojí dovednosti okamžitě použitelné v praxi.

Místo konání: v prostorách  spolupracující školy.

Plánované termíny:
23. srpna 2010
24. srpna 2010
31. srpna 2010
27. září 2010
25. října 2010
29. října 2010
Další  dle domluvy

Spolupracující lektoři:       Mgr. Renata Ježková
Mgr. Karel Opravil
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

 

2. Nové metody a formy práce ve výuce

I. modul

Čtením a psaním ke kritickému myšlení
(rozsah 40 hodin; 5 dní po 8 hod. v průběhu pololetí školního roku)

Kurz se zaměřuje na metodiku a plánování vyučovacích hodin v duchu konstruktivistické pedagogiky. Je určen vyučujícím středních odborných škol napříč aprobačním spektrem. Představuje asi 20 vyučovacích metod, ukazuje cesty k aktivizaci žáků, rozvíjí čtenářskou a informační gramotnost. Učitelé si sami na sobě vyzkouší metody, techniky a strategie, které rozvíjí schopnost samostatného myšlení, kreativity, spolupráce a podporují motivaci k celoživotnímu učení.
Příklady metod a témat:
INSERT, kooperativní Bingo, Pětilístek, Diamant, Volné psaní, Kostka, Myšlenková mapa, Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, třífázový model učení, Skládankové učení, Řízené čtení, Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, Párové čtení, Třífázový rozhovor, Alfa box, Učíme se navzájem, Sněhová koule, Kmeny a kořeny…

II. modul

Seznámení s metodou videotrénink interakcí (dále jen VTI), možnost praktického využití ve škole
(rozsah 8 hodin, praktický nácvik podle zájmu)

Kurz seznámí účastníky s metodou VTI. Objasní, jak se VTI používá, jak, proč a k čemu může být učiteli tato spolupráce užitečná. Jádrem kurzu bude společné sledování a rozbor videonahrávek ze školního prostředí, podle zásad VTI, při němž se účastníci praktickým způsobem seznámí se základními principy úspěšné pozitivní komunikace a interakce se školní třídou.

Tematické okruhy:
 • Ujasnit si význam komunikace v životě a ve škole.
 • Souvislosti komunikace, organizace, emocí, vztahů a význam příznivého klimatu ve třídě.
 • Dovednosti v komunikaci obecně, klíčové pak v komunikaci učitele se žáky.
 • Stručně o VTI obecně, se zaměřením na jeho využití ve škole.
 • Seznámení s principy (vzorci a prvky) smysluplné pozitivní komunikace.
 • Společný rozbor vybraných videoukázek ze školního prostředí podle zásad VTI.
 • Příklady problémových situací ve třídě a možnosti jejich řešení, vliv vlastní komunikace na komunikaci druhých.
 • Překážky efektivní komunikace.

III. modul

Nové metody a formy vzdělávání v praxi
(individuální zapojení) 

Účastníci vzdělávání (I. a II. modul) mohou využít metodické podpory lektora ke konzultaci konkrétních situací, se kterými se při výuce nových metod setkají. Forma konzultace bude na domluvě  mezi lektorem a vyučujícím (od telefonického kontaktu, mailového spojení až po návštěvu lektora v hodině či kabinetu).
Účastníci se také mohou podílet na vzniku metodických videonahrávek vyučovacích hodin, ve kterých budou uplatňovány zmiňované nové metody. K proběhlé hodině jim bude opět poskytnuta zpětná vazba v podobě konzultace s lektorem. Zapojení do této aktivity bude finančně honorováno (500 – 1000 Kč za 1 náhrávku).

Místo konání : Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15.

Plánované termíny: vždy od 9:00 do 16:00

1. běh
14. září 2010
15. září 2010     
11. října 2010    
25. října 2010             
22. listopadu 2010     
5. ledna 2011

2. běh
16. září 2010
17. září 2010     
18. října 2010             
26. října 2010             
23. listopadu 2010              
6. ledna 2011

Spolupracující lektoři:
PhDr. Libor Kyncl
Mgr. Dana Šmerdová

 

3. Integrace ICT do vzdělávání

1. Rozsah a doba realizace :  cca 50 hodin vzdělávání v průběhu jednoho školního roku

2. Struktura vzdělávání :

 1. Modul – motivační seminář – výuka  s elektronickými materiály, autorské právo, zásady práce s textem a grafikou, představení nabízených odborných seminářů (6 hod.),
 2. Modul – semináře zaměřené na práci v konkrétních aplikacích – odborné semináře; účastník si vybere z předložené nabídky 3 kurzy (dotace na 1 kurz - 8 hod.),
 3. Modul – kurzy zaměřené na zařazení ICT do výuky jednotlivých předmětů (nové programy  vytvořené lektorským týmem projektu) (4 - 12 hod.),
 4. Modul – pracovní dílny – prezentace materiálů, výměna zkušeností (8 hod.).

3. Témata odborných seminářů

 • Oblast kancelářských aplikací
  • MS Word
  • MS Excel
  • MS Power Point
  • další součásti MS Office (Publisher apod.)
  • Open office
 • Počítačová grafika rastrová, úprava fotografií
  • Adobe PhotoShop
  • GIMP
 • Vektorová počítačová grafika, tvorba grafických dokumentů
  • Corel Draw
  • OpenOffice.org Draw
 • Video a jeho úprava na počítači
  • Adobe Premiere
  • Windows MovieMaker
 • Animace a jejich využití ve výuce
  • Adobe Flash
  • jak vytvořit animaci pomocí volně šiřitelných a běžně dostupných programů
 • Tvorba interaktivních materiálů
  • Smart Notebook
  • Active Studio
 • Elearning v prostředí Moodle
 • Vytváření elektronických testů
 • Využití technologií Web 2.0 ve výuce
 • Tvorba webových stránek

4. Místo konání : Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15.

5. Plánované termíny motivačních seminářů (A modul - začátek vzdělávání):

24. září 2010 (od 14:00 do 19:00).

Termíny dalšího vzdělávání (odborné semináře, pilotáž nových vzdělávacích programů, pracovní dílny) budou dodatečně zveřejněny.

 

4. Vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky a jejich zapojení do projektu

I. modul

Zpracování a vytvoření metodiky zaměřené na postupy, které souvisí s hodnocením školy
( hodinová dotace na tvorbu: 150 hod. na DPP)

Doba realizace:   v průběhu školního roku 2010 - 2011.

Určeno:   pro  vedoucí pracovníky spolupracujících středních odborných škol.

Požadavky na zhotovitele metodiky:     

 • praktické zkušenosti (5 let ve vedoucí pozici),
 • stručné představení školy (2 listy A4),
 • zpracovaná koncepce evaluační metodiky (osnova evaluačního dokumentu, použité evaluační nástroje a metody…).

Prosíme případné zájemce z jednotlivých škol o zaslání požadovaných dokumentů
do 30. října 2010 na e-mailovou adresu odborného garanta vzdělávání:
dujka@sssbrno.cz.

II. modul

Vzdělávací a konzultační semináře pro vedoucí pedagogické pracovníky, poradenská podpora školám

Doba realizace: v průběhu 2. poloviny projektu, v roce 2011 – 2012.

 

Přihlášky prosím zašlete odbornému garantovi vzdělávání:

Mgr. Michal Dujka   dujka@sssbrno.cz 

 

Kontakty

Vedoucí projektu
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz  tel: 543 42 60 38
Odborný garant vzdělávání
Mgr. Michal Dujka, dujka@sssbrno.cz tel: 543 42 60 56
Supervizor projektu
PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz tel: 543 42 60 30