Untitled Document
esf  EU CR
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR
„Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama“
Metodická a konzultantská síť JMK


ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

název operačního programu: OP RLZ
číslo priority: 3.3
název priority: Rozvoj celoživotního učení
číslo opatření: 3.3.1
název opatření: Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
číslo programu podpory: 15.B
název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

Doba realizace projektu:
10. listopadu 2006  -  31. července 2008

Rozpočet projektu:
8.019.563,-Kč (75% z ESF, 25% ze státního rozpočtu ČR)

Personální zabezpečení projektu:

Manažer projektu
PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno.cz tel: 543 426 030

Koordinátor
Bc. Marta Popelářová, DiS., popelarova@sssbrno.cz tel: 543 426 046

Asistent koordinátora
PhDr Zuzana Sniegoňová, sniegonova@sssbrno.cz tel: 543 426 045

Vedoucí Metodického modulu
Bc. Marta Popelářová, DiS., popelarova@sssbrno.cz tel: 543 426 046

Vedoucí Konzultantského modulu
Mgr. Marek Lauermann, lauermann@sssbrno.cz tel: 543 426 031

Vedoucí Lektorského modulu
Mgr. Zuzana Marušová, marusova@sssbrno.cz tel: 543 426 029

Vedoucí Modulu moderní komunikace
Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz tel: 543 426 026

Cíle projektu:

  1. Celkově projekt usiluje o zkvalitnění a profesionalizaci metodické podpory, konzultantské služby a lektorského zázemí, které bude poskytovat v oblasti vzdělávání v JMK.
  2. Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a obnovení metodické sítě, vybudování sítě konzultantské podpory, zvýšení profesní kvalifikace a odbornosti lektorů v JMK do roku 2008.

Jednotlivé moduly projektu:

  1. Koordinační skupina
  2. Metodický modul
  3. Konzultantský modul
  4. Lektorský modul
  5. Modul moderní komunikace

Na podzim roku 2006 zahájilo SSŠ Brno práci na projektu, který si kladl za cíl zkvalitnit a zprofesionalizovat metodickou podporu, konzultantské služby a lektorské zázemí v Jihomoravském kraji.

Cílovou skupinou našeho projektu byli metodici, konzultanti a lektoři (učitelé, ředitelé škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a další pedagogičtí pracovníci ve školství).

Projekt se skládal z pěti provázaných modulů. Nejobsáhlejším z hlediska účastníků byl modul Metodik. V jeho rámci Středisko spolupracovalo se 100 metodiky, kteří se scházeli na pravidelných schůzkách metodických kabinetů (utvořených na základě průřezových témat RVP), kde společně diskutovali o problematice svého oboru a pracovali na výstupech s cílem podpořit své kolegy, předat jim nové podněty pro jejich práci a podělit se s nimi o zkušenosti.

Vedle toho metodici procházeli vzdělávacími kurzy, které si kladli za cíl podpořit zejména  jejich komunikační dovednosti s ohledem na moderní metody komunikace a znalosti o aktuálních tématech každodenní praxe škol. V průběhu projektu vzniklo na 260 stran metodických materiálů, které budou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím diskusního fóra forum.jmskoly.cz , jehož ostrý provoz bude spuštěn během podzimu 2008 a rovněž budou v elektronické podobě rozeslány na všechny základní a střední školy JmK. SSŠ Brno ve spolupráci s účastníky projektu akreditovalo 25 nových vzdělávacích programů vycházejících z aktuálních potřeb pedagogických pracovníků.

Další modul Konzultant byl věnován rozsáhlému vzdělávání 13 konzultantů, kteří jsou již nyní schopni školám nabídnout profesionální a kvalitní konzultační služby např. v oblasti tvorby kurikulárních dokumentů, moderování a facilitování diskuzí, sebehodnocení školy atd.

V rámci dalšího modulu Lektor bylo proškoleno 19 nových lektorů pro potřeby lektorování nových akreditovaných kurzů DVPP, z nichž některé byly v rámci projektu odpilotovány a všechny jsou nyní zařazeny do standardní nabídky vzdělávání SSŠ Brno.

Modul Moderní komunikace procházel napříč všemi ostatními moduly a vytvářel zázemí pro technické zabezpečení aktivit probíhající v oblasti ICT. Mj. bylo vytvořeno diskusní fórum pro účastníky projektu, které se vbrzku stane přístupné odborné veřejnosti.

V červnu 2008 podalo SSŠ Brno v rámci 1. výzvy OP VK prioritní osa č. 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení žádost o přidělení dotace na projekt Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK, kterým by chtělo navázat na práci předchozích tří let.

Ať se nám podaří dotaci získat či nikoli, metodická a konzultantská podpora spolu s nabídkou kvalitních vzdělávacích programů DVPP je již dnes náplní činnosti SSŠ Brno využitelnou pro ZŠ a SŠ JmK.

Akce:

konzultace_na_škole.jpg
Metodcký modul - konzultace na škole
img/big/Metodický_modul_-_Jak_psát_projekty.jpg
Metodický modul - Moderování disk. fóra
Lektorské_dovednosti.jpg
Metodický modul - Kritické myšlení
Kritické_myšlení.jpg
Lektorský modul - Lektorské dovednosti

Zápisy:
Zápis diskuze část1(.doc)

Zápis diskuze část2(.doc)

Články (.doc):
Kurz Komunikační dovednosti

Kritické myšlení
Projekt Střediska služeb školám pomůže ředitelům
Hodnocení v současné škole
Všechno je jen o lidech
Moderování diskusního fóra
Lepší spravit sít
Výchova_ke_čtenářství
Jak_motivovat_k_chemii
Vzdelávání členů MK MV
Zkušenosti se ŠVP SD a SK
Náměty k projektům
Pilotáž ŠVP na osmiletém gymnáziu
Člověk a zdraví - racionální výživa
Geometrické modelování
Hodnocení žáka v souladu se ŠVP
Jak s více jazyky do Evropy
Loutkařská tvorba - svět loutek
Narativní metoda při výuce cizích jazyků
Projektová výuka v teorii a praxi
V pravěku jako doma
Zážitky ze semináře Výchova ke čtenářství
Rytmus jako pomocnik pri praci s neklidnymi detmi
Neublizujme si....Slovni zraneni dela stejne skod jako fyzicke zraneni
Moderni a soucasne umeni
Bezplatne programy ve skole
Co delat, aby nase sverene deti byly eticke nebo-li prosocialni
Hodnoceni neni znamkovani
Media - cesty prurezovych temat
Medialni vychova
Metodicky seminar - projektova vyuka
Projekt-Lepsi spravit sit,nezli chytat ryby rukama
Vzdelávani nevidomych ve tretim tisicileti(.doc)

Informace:
Letak_kabinet_rizeni(.doc)

Závěrečná konference:

24. 6. 2008 se uskutečnila závěrečná konference projektu „Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama“ – Metodická a konzultantská síť v JmK, která byla vyvrcholením téměř dvouletého úsilí všech účastníků projektu. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Konferenci zahájil krásným vystoupením  pěvecký soubor Petrklíč ze ZŠ Krásného. V dopolední části konference  vystoupili vedoucí  jednotlivých modulů a metodických kabinetů, kteří prezentovali svou činnost za celé období trvání projektu. I přes rozdílnou obsahovou  náplň bylo možno v jednotlivých vystoupeních zachytit jeden výrazný a nepřehlédnutelný prvek. Bylo jím přesvědčení o smysluplnosti a užitečnosti projektu a vzácně jednotně vyjádřený názor na potřebu pokračovat v aktivitách nastolených projektem i v budoucnosti. Tuto myšlenku podpořila i vedoucí oddělení vzdělávání a projektů PaedDr. Věra Hlavsová informací o připravovaném navazujícím projektu, který by umožnil pokračovat v úspěšně se rozvíjejících činnostech.
Odpolední program proběhl ve znamení pracovních dílen jednotlivých metodických kabinetů za účasti široké odborné veřejnosti. Pro velký zájem musely některé metodické kabinety svůj program zopakovat. Z ohlasů účastníků pracovních dílen z řad učitelské veřejnosti zazněla pochvalná slova na jejich úroveň a přání častějšího organizování podobných setkání. Tato slova jsou  nejen oceněním pro všechny, kteří v projektu aktivně pracovali, ale i závazkem do budoucna.

Program konference(.pdf)1

Metodické materiály z projektu „Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama - Metodická a konzultantská síť v JmK

Nabízíme Vám zajímavé metodické materiály, které vznikly díky práci členů metodických kabinetů při SSŠ Brno v rámci projektu "Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama" - Metodická a konzultantská síť v JmK. Tento projekt byl spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
Materiály si můžete prohlédnout i volně stáhnout.

PaedDr.Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů SSŠ Brno

Příspěvky