Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

Termín konání: 31. 5. 2018, 8:30 - 15:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) – pojem a cílová skupina SPOD, činnosti SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit SPOD, oznamovací povinnost, poradenská a preventivní činnost, povinnosti SPOD, činnost komise SPOD a spolupráce školy, návštěva pracovníka SPOD ve škole, výchovná opatření SPOD.
Preventivní multidisciplinární péče o ohrožené děti (a jejich rodiny) – spolupráce školního poradenského pracoviště a SPOD, spolupráce SPOD a dalších školských subjektů (PPP, SPC, SVP), spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, spolupráce s pediatrem, klinickým psychologem, dětským psychiatrem.
Záškoláctví nejen z pohledu SPOD – úloha, oprávnění a opatření SPOD při záškoláctví, činnost kurátora pro děti, Metodický pokyn MPSV k záškoláctví ve školní praxi – 1h Rodičovská odpovědnost – práva a povinnosti zákonných zástupců, úloha SPOD při neplnění povinností vyplývajících ze zákona.

Seminář je určen pedagogům a výchovným poradcům.

Sociálně-právní ochrana dětí ve školním prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školním prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školním prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školním prostředí

Poslední novinky

Během letních prázdnin se semináře a kurzy v oblasti Umění a kultura nekonají. Novou nabídku výtvarných seminářů na našich stánkách opět najdete na konci srpna.

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png