Popis vzdělávací akce

Seminář nabízí vysvětlení k nové vyhlášce 27/2016 Sb., o možnostech vzdělávání žáků se SVP, podpůrná opatření a jejich aplikaci v praxi. Seminář se také zabývá praktickými zkušenostmi speciálního pedagoga a výchovného poradce s prací s dětmi se SVP a jejich rodiči, diagnostikou a rediagnostikou těchto dětí a úpravou RVP ZV. Vysvětluje roli učitele, vychovatele, asistenta pedagoga, osobního asistenta a dalších osob podílejících se na vzdělávacím procesu a volnočasových aktivitách. Zaměřuje se také na práci s těmito žáky a dětmi v ZŠ, DDM, ŠD a SVČ. Účastníci semináře se seznámí prakticky s tvorbou IVP a uplatněním podpůrných opatření.

Podrobnější informace

Cílem semináře je ujasnit si účel a způsob naplňování vyhlášky č. 27/2016 Sb. o možnostech vzdělávání žáků se SVP v běžných školských zařízeních. Seznámit se se škálou a aplikací podpůrných opatření v praxi.

Detaily akce

Číslo akce: AK03199
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 25. 5. 2021 – 08:00
Termín akce do: 25. 5. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 25. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 18. 5. 2021

Místo akce: Blansko a okolí
Konkrétní místo: Blansko, nám. Svobody 2
Kontakt: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
Lektor: Mgr. Marie Krejčí

Na akci se nelze přihlásit.