Účastníky našich vzdělávacích akcí a zájemce o účast na nich informujeme, že od 12. dubna 2021 jsou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázány vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

Mezi vyjmenované výjimky ze zákazu, které se týkají oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spadají jen závěrečné zkoušky u našich kvalifikačních studií (opatření I/4, odst. e). 
 

Citujeme z mimořádného opatření

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se: 

4) zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; 

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti

Mrzí nás, že vám nemůžeme poskytnout pozitivnější zprávy.